El Power Quality i la distribució d’energia elèctrica a debat

dilluns, 10 desembre, 2018

 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

La irrupció de l’energia renovable i la possibilitat d’emmagatzematge de l’energia elèctrica demanen posar sobre la taula com s’han de gestionar en el futur les xarxes elèctriques per a garantir el Power Quality. La Cinquena Jornada sobre Power Quality que es va celebrar el passat 28 de novembre de 2018, organitzada pel Grup de Treball Power Quality de la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya, va concloure que és urgent establir uns calendaris realistes del futur del mix energètic de la Generació, particularment en el tancament de la més contaminant (tèrmiques de carbó), i analitzar i calcular la capacitat de incorporació de la Generació renovable distribuïda, amb el mínim de canvis rellevants en el sistema.

 

El sistema elèctric, des dels seus inicis, s’ha configurat en una verticalitat que s’inicia en les grans centrals de producció d’energia elèctrica, a partir de grans salts hidroelèctrics i de les tèrmiques de carbó, i després amb les centrals tèrmiques nuclears i els cicles combinats de Gas Natural. La irrupció de l’energia eòlica i de la fotovoltaica, amb alts nivells d’eficiència tècnica, i la possibilitat recent de l’emmagatzematge de l’energia elèctrica, ens condueixen a nous canvis tecnològics i econòmics en els sistemes de subministrament que cal abordar. El sistema tradicional ha d’iniciar un canvi en la seva gestió centralitzada, a través de l’operador del sistema (OS), per donar pas a gestions descentralitzades i automatitzades de la generació i la demanda, a través de distribuïdors intel·ligents (DOS), que donin resposta a un canvi de comportament dels usuaris, molt més actius que en el passat”, va defensar Josep Maria Montagut, responsable del Grup de Treball Power Quality. Les empreses de serveis estan incorporant, a les xarxes, capacitat d’intel·ligència, comunicació i operació autònomes. Es poden trobar des dels sistemes de recarrega de bateries flexibles, en funció de la potència contractada màxima disponible, fins als sistemes d’automatització de subestacions, línies i xarxes d’usuari que usen les xarxes de comunicació existents aplicant, entre d’altres la norma IEC 61850.

Al llarg de la jornada, va sorgir la nova figura de l’agregador, un gestor de generació d’energia i emmagatzematge distribuïts per la xarxa que serà un dinamitzador econòmic de noves inversions en energies renovables i bateries, del que està prevista la seva incorporació en el nou paquet de mesures que la Unió Europea aprovarà en breu. El ponents van assenyalar que és necessari regular el model econòmic de l’agregador, delimitant el seu paper i el del distribuïdor. També es van presentar nous projectes d’innovació que experimenten i posen en servei noves configuració de xarxa: Smart Rural Grid, SmartNet i Invade Project (més detalls a la fitxa de la jornada).

La jornada va concloure en la necessitat de definir els requisits tècnics a incorporar en la Generació distribuïda, en particular, pel que fa a la capacitat de telegestió i comunicació, revisar alguns criteris de retribució del sistema per a incentivar el canvi dels distribuïdors cap a operadors de xarxes disperses intel·ligents i fixar una retribució mínima raonable (sense subvenció) a l’energia aportada en generació distribuïda. També es va assenyalar que cal determinar en quins casos el distribuïdor pot emmagatzemar energia elèctrica, per a evitar creixements innecessaris de la xarxa.

 

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada