D’acord amb el que estableixen els estatuts de l’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, durant el mes de maig se celebraran eleccions per renovar la totalitat dels membres dels següent òrgans:

  • Junta de Representants de l’Associació
  • Junta de Govern del Col·legi
  • Junta Directiva del Col·legi a la Demarcació de Catalunya Central
  • Junta Directiva del Col·legi a la Demarcació de Girona
  • Junta Directiva del Col·legi a la Demarcació de Lleida
  • Junta Directiva del Col·legi a la Demarcació de Tarragona
  • Junta Directiva del Col·legi a la Delegació del Vallès

Per aquest motiu, és important saber que:

  • A  les diferents Demarcacions i Delegació del Vallès hi ha a la  disposició del col·lectiu la possibilitat de consultar l’actual cens electoral així com els vigents Estatuts i el Reglament de la votació telemàtica.
  • S’han constituït les diferents Meses Electorals Territorials i Centrals d’ambdues institucions. Són presidents de la Mesa Electoral Central de l’Associació i del Col·legi els Srs. Joan Torres i Joan Vallvé respectivament i estan composades pels Srs. Pere Palacín, Ferran Ramon, Jordi Mas, Jaume Puigdueta, Josep Cayuelas, Joan Juanals, Cristian Riera, Abelardo Freijanes, Francesc Sagalés i les Sres. Anna Masdeu i Marta Torelló. En són secretaris el Sr. Òscar Gimeno, a la Mesa Electoral Central de l’Associació i el Sr. Manuel Cermeron a la Mesa Electoral Central del Col·legi.

Les Meses Electorals han fixat que el termini de presentació de candidatures a cadascú dels òrgans indicats finalitza el dia 29 d’abril a les 13 hores i s’han de remetre a l’adreça electrònica mesaelectoral@mail.eic.cat. Les candidatures s’han de formalitzar d’acord al que preveuen els respectius estatuts.

MÉS INFORMACIÓ
Compartir