Malgrat el confinament al qual ens ha obligat la pandèmia, som conscients que molts enginyers i enginyeres continuen treballant per la societat, tot i que de manera diferent a causa de les circumstàncies.

Des d'Enginyers Industrials de Catalunya volem facilitar el dia a dia de la vostra activitat. Per aquest motiu, hem consultat les diferents administracions respecte quina és la manera de continuar treballant amb elles, fer consultes, tramitar expedients, etc. Us incloem a continuació un recull de les seves respostes:

 

Projectes d’activitats a l’ajuntament de Barcelona

La posició de l’Ajuntament, des del primer moment és aplicar de forma estricta les condicions imposades per la normativa estatal i en aquest aspecte, el  RD 463/2020, en la seva disposició addicional tercera estableix la paralització de tots els procediments en curs des del dissabte 14 de març de 2020 i fins que cessi l'estat d'alarma.

Tanmateix i malgrat aquesta paralització de procediments, l’Ajuntament de Barcelona i en concret  el personal municipal de la Gerència d’Urbanisme continua treballant en els expedients oberts per tal de garantir la màxima continuïtat quan es reprengui l’estat natural, moment en què es formalitzaran els tràmits realitzats durant aquest episodi d’alarma i paralització de tramitació formal.

En el següent enllaç es troben respostes a preguntes freqüents

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/preguntes-frequents-covid-19

Projectes d’obres de l’ajuntament de Barcelona

La posició de l’Ajuntament, des del primer moment és aplicar de forma estricta les condicions imposades per la normativa estatal , i en aquest aspecte, el  RD 463/2020, en la seva disposició addicional tercera estableix la paralització de tots els procediments en curs des del dissabte 14 de març de 2020 i fins que cessi l'estat d'alarma.

En aquest sentit, la interpretació que es fa des de la Direcció de Serveis de Llicències és que la presentació de sol·licituds de llicències d’obres majors, així com la dels comunicats i assabentats  durant aquest període no inicien la seva tramitació en el cas de les llicències, ni genera  de forma automàtica l’habilitació per a realitzar obres en el cas de comunicats o assabentats (a excepció de les que siguin per motius d’urgència o per atendre necessitats de serveis considerats com essencials).

Respecte dels títols habitants per a realitzar obres que ja estiguessin en vigor abans de l’estat d’alarma (14 de març), caldrà atenir-se a les prescripcions establertes en la normativa estatal amb motiu d’aquesta situació excepcional sobre protecció de les persones per evitar contagis per la COVID 19

D’altra banda, en el moment en què el RD o, si s'escau les seves pròrrogues, perdin la seva vigència, aquests procediments paralitzats i la continuació del còmput dels terminis es reprendran de nou de forma automàtica.

Tanmateix i malgrat aquesta paralització de procediments, l’Ajuntament de Barcelona continua tenint actiu el portal d’entrada de les sol·licituds de nous permisos per facilitar les tasques de teletreball de  professionals i privats, i aquests tràmits s’activaran immediatament quan s’aixequi la suspensió, reiniciant-se el còmput dels terminis. És per això que el personal municipal de la Gerència d’Urbanisme continua treballant en els expedients oberts per tal de garantir la màxima continuïtat quan es reprengui l’estat natural, moment en què es formalitzaran els tràmits realitzats durant aquest episodi d’alarma i paralització de tramitació formal.

Quant a la continuació de les activitats després de l’estat de confinament  i mentre duri l’estat d’alarma, en les últimes setmanes s’han anat publicant notes informatives  en la web corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Informes del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona (Bombers de Barcelona)

En aquests moments tota la plantilla de Bombers de Barcelona està dedicada a la resolució de l’emergència sanitària causada pel virus COVID-19. Per aquesta causa, totes les altres funcions no operatives han quedat en suspens, fins a nova ordre.

Tanmateix, si es tracta d’expedients o informes que ja tenen tècnic assignat, es poden dirigir per correu electrònic directament al mateix, però sense compromís de terminis de resposta.

De totes maneres, estan treballant en paral·lel per intentar restablir una mínima normalitat en l’àmbit de gestió. Tan bon punt tinguin resultats, ens els faran saber.

 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (Bombers de la Generalitat de Catalunya)

Continuen funcionant amb els mateixos mecanismes que fins ara, sense la mateixa agilitat però intentant mantenir la resposta. Així:

  1. El mecanisme de tramitació és el mateix que fins ara: la sol·licitud d’informe la fan els serveis tècnics municipals a través de la mateixa plataforma electrònica (EACAT). Per ara encara, tant les entrades de les sol·licituds com les sortides dels informes funcionen correctament.
  2. La revisió tècnica es continua fent com fins ara, no han aturat l’activitat.
  3. Per fer consultes tècniques, la millor manera és a través del mail del tècnic/a que té assignat l’expedient. Ara bé, però no es mantindrà el contacte permanent telefònic. Els dubtes genèrics es poden vehicular a través del formulari genèric de la web del Departament d’Interior.Ben aviat hi haurà un formulari específic online de consultes que ja estava en vies de publicació.

 

Seguretat d’instal·lacions (Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya)

Des del primer dia d’entrada en vigor de l’estat d’alarma, les consultes tècniques s’estan responent com habitualment es fa. Ara bé, la via que tenen establerta per consultes genèriques és la de la bústia del servei:  bustia-ssi.emo@gencat.cat Tenen gent consultant aquesta bústia diàriament i repartint en funció del camp reglamentari.

Servei de Certificació del COEIC

El servei de certificació continua funcionant amb normalitat. Pots enviar els documents que necessitis fer VISAT, CAP o IIT a través de  l’aplicació de visat-e, i pots enviar-nos les teves consultes a certificacio@serveis.eic.cat.

Compartir