L’Associació i Col·legi dels Enginyers Industrials de Catalunya fan una crida al #TimeforAction a través dels seus professionals i de la implicació de les seves Comissions Tècniques, en concret, de la Comissió d’Energia, de Canvi Climàtic i Economia Circular i de Mobilitat. Enginyers Industrials de Catalunya consideren urgent impulsar la descarbonització del sistema productiu (energètic, industrial, agrícola i de mobilitat) per assolir els objectius de reducció de les emissions de CO₂ i gasos d’efectes hivernacle previstos pel 2030, arribant a la neutralitat d’emissions al 2050.

Per fer front a aquesta situació d’emergència climàtica, no hi haurà una solució única sinó que s’hauran de sumar moltes iniciatives diferents. Per Enginyers Industrials de Catalunya, és prioritari digitalitzar i preparar les xarxes energètiques per facilitar i gestionar la generació renovable distribuïda, l’autoconsum i la demanda flexible. També s’haurà de fer un esforç en l’increment de l’eficiència no només en els processos energètics sinó també en la definició d’estratègies empresarials i industrials que tinguin com a objectiu que “la millor font d’energia és l’energia no consumida”.

En un document treballat per les Comissions d’Energia, Canvi Climàtic i Economia Circular i de Mobilitat, els Enginyers Industrials de Catalunya manifesten que Catalunya va en retard en el desenvolupament d’energies renovables, especialment eòlica i fotovoltaica. Segons l’Associació i el Col·legi dels Enginyers Industrials de Catalunya, caldrà posar el focus en la seva implantació en sentit ampli, no només com a generadores d’energia elèctrica sinó com a vector energètic final en els processos tèrmics –utilitzant electricitat i biogas o climatització mitjançant geotèrmia o aerotèrmia. Una implantació que amb la publicació del Decret Llei 19/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les renovables –derogant de facto el Decret 147/2009- haurà de ser més fàcil.

La presidenta de la Comissió de la Unió Europea va anunciar que estan preparant una Llei de Transició Energètica i Ecològica advertint que es necessitaran inversions multi-billonàries. El Pla Nacional d’Energia i Clima ja preveu inversions en l’Estat Espanyols superiors als 220.000 milions d’euros fins al 2030. Enginyers Industrials de Catalunya creu que la COP25 ha resultat un fracàs si no s’aproven solucions tècniques que valorin els fluxos de costos i es defineixin solucions econòmiques justes i factibles amb els països menys desenvolupats sobre les emissions de CO₂.

El compromís dels Enginyers Industrials de Catalunya

L’Associació i el Col·legi dels Enginyers Industrials de Catalunya es comprometen a treballar per a una transició energètica socialment viable, en una societat tecnològicament digitalitzada. També, a través dels seus professionals i comissions tècniques, a fomentar una economia circular, amb un ús responsable dels recursos naturals, tot impulsant l’autoconsum, l’estalvi energètic i una mobilitat respectuosa amb el medi.

Document 'Enginyeria i COP25'
Compartir