Des de l'inici de la campanya de la Renda són moltes les consultes que rebem relacionades amb la desgravació de les quotes col•legials. Per tal d'agilitzar la resolució de dubtes i minimitzar el temps de resposta hem elaborat un recull amb les qüestions més realitzades. Esperem que us sigui d'utilitat.

 

L’enginyeria industrial és professió de col·legiació obligatòria?

Sí. L’enginyeria industrial és professió de col·legiació obligatòria (Art. 3 del Real Decreto 1332/2000, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de su Consejo General).

 

Si no viso projectes ni dirigeixo obres/instal·lacions, haig de col·legiar-me?

Sí, si et dediques a l’exercici professional de l’enginyeria industrial.

L’exercici professional no implica exclusivament l’elaboració de projectes de visat obligatori i la seva direcció.  És exercici professional aquell en el que s’han d’emprar els coneixements adquirits amb el títol universitari d’enginyeria industrial, qualsevulla que sigui la seva manifestació (direcció d’empreses, docència, investigació, etc.) tot i que es poguessin exercir també amb una altra titulació.

 

Treballo com a enginyer/a assalariat/da d’una empresa. És obligatòria la col·legiació en aquest cas?

Si. L’exercici professional de l’enginyeria industrial no es limita al desenvolupament de l’activitat per compte propi. Els professionals contractats laboralment, per compte aliè, també estan obligats a col·legiar-se.  

 

Si treballo en una Administració pública, estic exempt de l’obligació de col·legiar-me?

Els professionals d’enginyeria industrial que presten serveis a les administracions públiques, ja sigui com a assalariats o  com a funcionaris, no estan exempts de col·legiació, per la qual cosa tenen obligació d’estar col·legiats i es poden desgravar la quota corresponent.

 

Sóc enginyer/a industrial col·legiat/da, puc desgravar-me les quotes a la declaració d’IRPF?

Sí, sempre que desenvolupis l’activitat professional d’enginyeria industrial. En cas de dedicar-te a altres activitats alienes, no serien deduïbles. 

Pel que fa la quantia de la deducció, caldrà  distingir 2 supòsits:

  • Col·legiats que treballen per compte aliè (assalariats): De conformitat amb l’article 19.2.d) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, i 10 del RD 439/2007, les quotes col•legials poden desgravar-se com a despesa deduïble, amb un límit de 500,00€, dins de l’apartat “rendiments de treball”.
  • Col·legiats que exerceixen l’activitat professional per compte propi: En aquest cas, són deduïbles como a despesa de l’activitat, i sense límit d’import, dins de l’apartat “rendiments d’activitats econòmiques”.
     

Estic jubilat/da, puc desgravar-me les quotes?

Les quotes de col•legiació són deduïbles únicament quan es desenvolupa l’activitat professional d’enginyeria industrial. Si tot estar jubilat/da, continues desenvolupant aquesta activitat, seran deduïbles les quotes. En cas contrari, no.

 

No sóc enginyer/a industrial, però estic col·legiat/da al COEIC, puc desgravar-me les quotes?

Hi ha diferents titulacions, com ara, l’enginyeria geològica, química, d’organització industrial o màsters d’altres titulacions que no habiliten per a l’exercici d’enginyeria industrial i que, tot i que són susceptibles d’integració al COEIC, no són de col·legiació obligatòria.

No hi ha cap llei que obligui a aquests professionals a la col·legiació i la seva integració al COEIC s’efectua de manera voluntària.

En aquests supòsits, les quotes de col·legiació no són deduïbles.

Per a qualsevol dubte respecte a la desgravació de les quotes col•legials, i per altres aspectes fiscals exclusivament professionals, pots posar-te en contacte amb el nostre servei d’assessoria fiscal. Es tracta d’un servei gratuït, que en aquests moments només s’efectua telefònicament. Es pot demanar a l’adreça electrònica assessorament@juridic.eic.cat indicant un número de telèfon de contacte.

Compartir