Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) va presentar les principals dades del balanç energètic de Catalunya (2018-2019) i l’elèctric fins el 2020, en una jornada en línia organitzada per la Comissió d’Energia. “Enginyers Industrials és l’entorn idoni per presentar aquestes dades estadístiques perquè són essencials per a qualsevol prospectiva i planificació energètica” va declarar Manel Torrent, director de l’ICAEN.

El balanç energètic de Catalunya presenta les partides que descriuen les diferents operacions que segueix cada font energètica, és a dir, la producció i consum d’energia primària, els consums en la transformació en la generació elèctrica i en les refineries i plantes d’olefines, els consums propis del sector energètic, les pèrdues en transport i distribució d’energia, consums energètics, així com també el consum final per sectors.

El consum d’energia primària a Catalunya, durant l’any 2019, va ser de 25.371,2 ktep (milers de tones equivalents de petroli). S’ha caracteritzat per un increment suau en el període 2014-2019 del 9,1% (1,8% en termes interanuals), que en termes absoluts representa un augment de 2.117,2 ktep. En l’any 2019, el consum principal d’energia primària és degut al petroli amb un 46% del consum total, mentre que el gas natural ha representat un 22,9% i l’energia nuclear un 24,5%.

La contribució de les renovables és del 9,9% respecte al consum brut d’energia final, en l’any 2019. “Tot i que des de l’any 2014 no hi ha hagut una incorporació significativa d’energies renovables en el mix elèctric català, altres fonts com la biomassa per a ús tèrmic o els biocarburants han augmentat la seva participació considerablement en un 27,5% i un 80,5%, respectivament” va explicar Joan Esteve, cap de la Divisió de Planificació Energètica de l’ICAEN.

En termes d’energia final, el consum a Catalunya va ser de 14.446,7 ktep, l’any 2019. El consum va augmentar un 11,4% (1.481 ktep) en el període 2014-2019, assolint el 2019 un nivell de consum d’energia final lleugerament superior al de 2002. Els productes petrolífers representen gairebé la meitat del consum final (49,8%) mentre que l’energia elèctrica suposa un 25,1% i el gas natural un 20,4%. “L’augment del consum d’energia final a Catalunya és a causa, fonamentalment, de l’increment del consum de combustibles, en concret, del consum de querosè d’aviació” va assenyalar Joan Esteve.

La producció d’energia elèctrica a Catalunya, l’any 2020, va ser de 45.315,5 GWh, cobrint-se el 19,8% d’aquesta producció amb energia renovable (fonamentalment, hidroelèctrica i eòlica). David Villar, cap de la Unitat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat de l’ICAEN, va destacar que “el 75% de les instal·lacions fotovoltaiques són de menys de 5 KW i majoritàriament domèstiques".

Per a més informació clica a la fitxa de la jornada

Amplia a Fulls d'Enginyeria

Compartir