Qui Som

Enginyers Industrials de Catalunya: Col·legi i Associació

Els EIC són les entitats professionals dels Enginyers Industrials de Catalunya, compromeses en el desenvolupament professional dels enginyers. Representem els enginyers de l’àmbit industrial, defensem la professió i els seus interessos, la bona praxi de l’enginyeria i en regulem la seva pràctica. Fomentem el progrés de l’enginyeria i despleguem activitats de caràcter tècnic, científic i cultural.

Els EIC estem al servei dels enginyers, l'enginyeria i la societat. És per aquest motiu que:

1. Oferim Serveis genuïns que acompanyen a l’enginyer al llarg de la seva trajectòria professional

2. Construïm Xarxes de relacions professionals de qualitat

3. Generem reflexió i debat compartint coneixement des d’una Veu comuna

4. Influïm en positiu en la societat des dels valors que aporta l’enginyeria

5. Reforcem la Marca de prestigi de la professió projectant la imatge i identitat positiva dels enginyers i promovent el coneixement i la comprensió de l’enginyeria

 

Junta General Extraordinària d'Associats/des - 13 de desembre de 2018

dimecres, 28 novembre, 2018
Per acord de la Junta Directiva de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya es convoca Junta General Extraordinària d’Associats i Associades per al proper dia 13 de desembre de 2018 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona, a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a. planta, Barcelona.
 
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Nomenament de tres interventors d’acta.
2. Estudi i ratificació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l’Associació i del Reglament Electoral prèviament aprovada, si escau, per Junta de Representants i dels apoderaments a fi i efecte d’assegurar, si és el cas, el bon fi de la modificació d’Estatuts.
 
 
Òscar Gimeno i Prats
Secretari
 
Barcelona, 28 de novembre de 2018
 
Nota: A partir del dia 3 de desembre, hi haurà a Secretaria i al web la documentació a què fa referència el punt 2 de l’ordre del dia per a la seva consulta.
 
Per acord de la Junta Directiva cada associat/da podrà dur dos vots delegats d’altres associats/des, que haurà de ser específics per aquesta reunió, i sempre preval la presència personal del delegant sobre el vot delegat. La delegació requerirà escrit original signat pel delegant. 
 

Atenció a l'enginyer

dimecres, 21 febrer, 2018

Tens un dubte? Una queixa? Un suggeriment? Contacta amb nosaltres i fes-nos arribar el teu missatge.