La pandèmia derivada de la COVID-19 ens ha conduit cap a un nou escenari en el que s’han consolidat noves formes d’operar, la digitalització i la sostenibilitat han resultat fonamentals i el valor del talent i del coneixement essencials. Enginyers Industrials de Catalunya creiem que hem d’adaptar les nostres institucions a aquesta nova realitat i, per aquesta raó, hem replantejat els nostres propòsits i prioritats amb l’objectiu final de donar valor a les enginyeres i enginyers. 

Com explica Josep M. Vilà, la COVID-19 ha accelerat les tendències existents prèviament a totes les activitats, com el teletreball i les vídeo reunions, la remodelació a les cadenes logístiques o la reducció de la mobilitat, entre d’altres. El que ha portat a la consolidació de noves formes de treball, a la ràpida adopció de canvis culturals en la compra i l’entreteniment i a un reforç important del valor de la innovació y el talent a tota arreu. I, naturalment, ha incidit en el paper de l’enginyeria en aquest nou mon i en les noves necessitats dels seus professionals per realitzar la seva activitat” .

La Junta dels Enginyers Industrials de Catalunya ha dirigit la realització d’una reflexió en la que van participar diversos experts, durant vuit sessions de treball i que va comptar amb la col·laboració de quaranta coneixedors sectorials agrupats en cinc Focus Grups. Una tasca que es va realitzar en estreta col·laboració amb les Comissions i que es va recolzar en una enquesta a tots els associats i associades molt important per validar moltes de les iniciatives recollides durant la realització de la reflexió.

Els temes en els que hi ha hagut un més alt índex d’acord han estat els següents:

La reflexió conclou apostar per un Pla de re-imaginació fonamentat en 4 eixos estratègics: identitat i propòsit; tecnologia, digitalització i sostenibilitat; apoderament i innovació. L’objectiu del Pla és tenir unes institucions modernes, àgils i atractives, al servei de la comunitat d’enginyers i enginyeres, que destaquin per la innovació en els seus serveis i activitats i compromeses amb la digitalització i la sostenibilitat. 

Compartir