El govern ha aprovat el Decret Llei 24/21 que modifica el DL16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, amb la intenció de millorar aspectes com ara la participació ciutadana.

El DL_24/21 de 26 d’octubre d’acceleració del desplegament de les energies renovables i distribuïdes, actualment vigent (aprovat amb tan sols 70 vots de la cambra), serà objecte d’ajust mitjançant la introducció d’esmenes en la propera tramitació parlamentària de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat.

El nostre col·legi ja es va manifestar, junt amb d'altres 4 col·legis d’enginyeria, destacant que calia millorar els procediments en dos aspectes fonamentals, com són la millora de l’encaix territorial i la simplificació administrativa de la seva tramitació.

No és la nostra funció determinar quin és el redactat concret d’un text legislatiu, si no se’ns requereix explícitament, però pensem que poc s’aconseguiran aquestes millores en el nou redactat del DL_24/21 si finalment, i a través de les esmenes, no s’assoleix una majoria de suport al parlament català altament qualificada que vagi més enllà de la majoria simple.

Entenem que només és possible donar resposta a la gravetat de la situació climàtica i la urgència de les mesures a implementar, si s’assoleixen compromisos concrets amb amplis consensos i fer front així al repte del desplegament d'infraestructures de generació energètica renovable que hem de fer en el curs de les pròximes tres dècades.

Demanem en aquest sentit -i voldríem poder aplaudir-, que els grups parlamentaris assumeixin amb responsabilitat i obertura de mires aquest repte que entenem de país, i que amb el diàleg sobre les esmenes el DL_24/21 assoleixi un consens absolutament necessari per aconseguir els objectius de transició energètica que ens hem proposat.

Compartir