Ens trobem en una situació en què descarbonitzar tan ràpidament com es pugui per aconseguir controlar els efectes del canvi climàtic i l’escalfament del planeta és urgent. La reducció de costos de les energies renovables està impulsant un mercat competitiu, respecte al dels preus de generació convencional de l’electricitat, de generació distribuïda. És a dir, la generació elèctrica es transforma d’un model centralitzat a un model majoritàriament distribuït que planteja unes noves oportunitats de desenvolupament del mercat i uns reptes afegits en el sistema de transport d’energia elèctrica i especialment en el de distribució.

En l’informe “Condicions de la xarxa de distribució d’electricitat per fer possible la transició energètica”, elaborat per la Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya, constatem que “existeix un desfasament entre les necessitats a què ha de respondre el sistema de distribució d’energia elèctrica en un entorn de descarbonització de l’economia i les funcions i la regulació tècnica i econòmica que li atorga la legislació vigent”.

També advertim que “l’accés a la xarxa de distribució de la nova generació renovable és deficient, donat que no respon ni a les necessitats del mercat ni a les de la generació”. Els nous requisits són tan diferents que fan que “la concepció de la xarxa unidireccional actual necessiti una urgent innovació funcional i tecnològica”, transformant les xarxes de distribució en el principal facilitador per maximitzar el desplegament de la generació renovable distribuïda.

El president de la Comissió d’Energia, Lluís Pinós, destaca que “en aquest nou paradigma energètic, la xarxa de distribució esdevé un element fonamental per connectar la generació i el consum. Un  desenvolupament insuficient pot arribar a ser un obstacle per la implantació correcta de la generació distribuïda. Cal repensar la xarxa, la seva regulació i la forma d’operació, així com la seva retribució”.
 

Noves necessitats, nous serveis, nous clients, noves tecnologies i noves infraestructures

Els canvis que s’han de dur a terme per transformar el sistema són molt profunds i “afecten el model retributiu, a la implantació de noves tecnologies i la digitalització de les xarxes, l’emmagatzematge i la gestió activa de la demanda, el marc en què el distribuïdor operarà les seves xarxes i com s’integrarà amb l’operació de tot el sistema que és responsabilitat de REE, als procediments de connexió de la nova generació i a la integració dels nous operadors de generació i xarxes”.

Noves necessitats, nous serveis, nous clients i noves tecnologies obren la possibilitat a noves infraestructures. En l’estudi es fa palès que “la xarxa de distribució haurà de suportar la integració de quatre grans elements: les energies renovables, l’autoconsum, l’emmagatzemament de mida mitjana, els equips elèctrics gestionables i la recàrrega dels vehicles elèctrics”. I per donar resposta a aquestes noves necessitats caldrà tenir presents els següents aspectes :

  • El marc retributiu actual i els senyals econòmics no són els adequats per garantir la transformació necessària del sistema” perquè es requeriran elevades inversions en nova xarxa, infraestructures per recàrrega ràpida de vehicles i la seva digitalització i un seguiment adequat d’aquestes.

  • Integració d’un volum elevat de generació renovable i de nova demanda intermitent i no gestionable”, amb la necessitat de noves escomeses i la recàrrega intel·ligent del vehicle elèctric, especialment en les zones urbanes.

  • El procés d’accés i connexió no és l’adequat. Calen canvis fonamentats passant d’un model passiu a un d’actiu i flexible”. Introduint el “nou trilema, connexió- monitoratge- gestió”.

  • Planificació adient de la xarxa de distribució coordinada amb transport i el seu seguiment efectiu”.

  • Nous procediments de gestió activa intel·ligent”, amb la introducció de mecanismes de flexibilitat del sistema, de la gestió activa per resoldre les congestions en la xarxa derivada de l’elevada concentració de nova generació renovable i de noves aplicacions de consum de la xarxa (climatització, vehicle elèctric), que donin una garantia adequada de qualitat de subministrament.

Consulta l'informe
Compartir