La Generalitat de Catalunya ha accelerat el pas per implementar la Transició Energètica a Catalunya a través d’una mesura regulatòria ja publicada com el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i les energies renovables. I també està en curs d’elaboració la Llei de Transició Energètica de Catalunya, així com, la transformació de l’Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana de l’Energia. El passat dimarts 28 de gener de 2020, es van presentar aquestes noves i futures mesures regulatòries a l’auditori dels Enginyers Industrials de Catalunya ja que, com va dir Joan Esteve, cap de la Divisió de Planificació Energètica de l’ICAEN, “la transició energètica requereix d’una governança diferent”.

Joan Esteve, cap de la Divisió de Planificació Energètica de l’ICAEN, va parlar de la nova Agència Catalana d’Energia, “una senyal de voluntat política que estableix un lideratge potent de la transició energètica de Catalunya i que permet treballar en un nou enfocament integrat d’actuacions”. Esteve va explicar que el que buscarà la nova Agència és assolir una nova visió global i integradora de les interrelacions energia-economia-societat-medi ambient.

 

El degà Josep Canós, en les seves paraules de benvinguda, va destacar que “la sincronització entre Administració i Ciutadania és molt important en el sector de l'energia”. Josep Maria Montagut, president de la Comissió d’Energia, va recordar que “el Decret Llei 16/2019 és la norma energètica més important que ha aprovat el Govern de la Generalitat i és senyal del seu compromís per la transició energètica”.

Francesc Vidal, cap de l'Àrea d'Energies Renovables i Internacional, va exposar el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. Va destacar, entre d’altres aspectes, que aquest decret modifica el Text refós de la Llei d’Urbanisme –aprovat pel decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost- per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica i que en determina els requisits.

Manel Torrent, director de l’ICAEN, va explicar que, en aquest moments, s’està en una fase incipient de l’elaboració de la Llei de Transició Energètica “perquè volem que sigui resultat d’un procés participatiu”. Juanjo Escobar, cap de la Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN, va assenyalar que "hem de fer una Llei de Transició Energètica perquè no la tenim i la necessitem". Escobar va explicar que la Llei de Transició Energètica ha d’assentar les bases de la transició energètica i donar cobertura legal a les estratègies que cal desplegar. L’objectiu, segons va presentar el cap de la Divisió de Gestió Energètica, és treballar per a un nou model energètic innovador, renovable, net, eficient, competitiu, descentralitzat i distribuït, participatiu, democràtic i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini.

Compartir