D’acord amb l’article 19 dels Estatuts del COEIC, i en relació al procés electoral a celebrar aquest any 2019, la Junta de Govern, clou en data 8 de Juliol el cens electoral col·legial on consten el nombre de col·legiats. Ordena fer-lo públic i concedeix el termini d’un mes per a impugnacions.

El cens electoral es pot consultar a la seu del COEIC, Via Laietana, 39 o bé qualsevol de les Demarcacions o Delegació de les nostres institucions.

Compartir