Finalitat: Facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics per part d’unitats familiars en situació de vulnerabilitat.

Import: 200 € de pagament únic.

Persones beneficiàries:

  • Persones treballadores per compte aliè afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 o a les quals se’ls hagi extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal per aquesta crisi.
  • Persones treballadores per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

Requisits:

  • Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.
  •  Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.
  •  La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

Compatibilitats:

Aquesta prestació  és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit 2.098,37 euros bruts mensuals.

Sol·licitud:

Es pot presentar AQUÍ

Termini:

El termini estarà obert des del dia 30/04/2020 fins a l'exhauriment de la dotació designada a l'efecte.

_____

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu (DOGC 29/04/2020) https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872655&language=ca_ES


RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d’abril (DOGC 29/04/2020) https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=872668&language=es_ES&newLang=ca_ES

Compartir