Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

(BOE 13/05/2020). Data d’entrada en vigor: 13/05/2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf

A continuació, us oferim un resum de les principals mesures aprovades en format FAQ.

 

1.- ERTO PER FORÇA MAJOR DERIVADA DE COVID-19

Es pot mantenir un ERTO si es reinicia l’activitat parcialment?

Sí. Per això s’ha creat la figura de l’ERTO per força major parcial, que és d’aplicació a aquelles empreses que ja tinguin un ERTO autoritzat des del moment en que puguin començar a recuperar parcialment la seva activitat.

Aquestes empreses hauran d’anar reincorporant a les persones treballadores en la mesura necessària per al desenvolupament de l’activitat, afavorint els ajustos en termes de reducció de jornada. 

 

Quina és la durada màxima dels ERTO?

Les empreses que s’hagin acollit a un ERTO per força major total derivada de la COVID-19, i que segueixin afectades per la impossibilitat de reiniciar la seva activitat, podran prorrogar l’ERTO mentre subsisteixin les causes però, com a màxim, fins al 30 de juny de 2020.

Les empreses afectades per ERTO per força major parcial derivada de la COVID-19 també els podran prorrogar des del moment en que sigui possible la recuperació parcial de l’activitat i fins al 30 de juny de 2020.

Per tant, els ERTO deixen d’estar vinculats a la vigència de l’estat d’alarma.

 

Es poden establir més pròrrogues?

Sí. Existeix la possibilitat que el Consell de Ministres acordi noves prorrogues dels ERTO per força major total i parcial a partir del 30 de juny de 2020.

 

Poden les empreses renunciar a un ERTO aprovat?

. Les empreses hauran de comunicar a l’autoritat laboral la renúncia total a l’ERTO autoritzat en el termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquella.

Així mateix, hauran de comunicar al SEPE les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d’accés a la protecció per atur, com seria el cas de la finalització de l’aplicació de la mesura respecte a la totalitat o una part de les persones afectades.

 

Poden totes les empreses acollir-se a la pròrroga dels ERTO?

No. Hi ha algunes limitacions. En concret, no poden acollir-se les empreses i entitats que tinguin el seu domicili fiscal en paradisos fiscals.

 

Una empresa que ha efectuat un ERTO, pot repartir dividends?

No si es tracta d’una empresa de 50 o més persones treballadores o assimilades en situació d’alta a la Seguretat Social (a data 29/02/2020), fora que prèviament hagués retornat l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social.

Sí si es tracta d’una empresa de menys de 50 persones treballadores o assimilades.

 

En cas d’un ERTO per força major total, hi ha exoneració de quotes en la seguretat social?

Sí. Les empreses podran gaudir d’una exoneració total o parcial de les quotes empresarials i de recaptació conjunta durant els mesos de maig i juny en funció del nombre de treballadors que tinguin:

 • Empreses amb menys de 50 treballadors o assimilats en situació alta a la Seguretat (a data 29 de febrer de 2020): 100%
 • Empreses amb 50 o més treballadors o assimilats: 75%

 

I si és un ERTO per força major parcial, també hi ha exoneració de quotes?

Sí, però els percentatges d’exoneració de quotes variaran en funció dels treballadors que es reincorporin o que continuïn en suspensió:

 • Respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat:​
  • Empreses amb menys de 50 treballadors:
   • 85% en maig
   • 70% en juny
  • Empreses amb 50 o més treballadors:
   • 60% en maig
   • 45% en juny
     
 • Respecte dels treballadors que segueixin amb suspensió de seva activitat:
  • Empreses amb menys de 50 treballadors:
   • 60% en maig
   • 45% en juny
  • Empreses amb 50 o més treballadors:
   • 30% en juny
   • 45% en maig

S’apliquen automàticament les exoneracions de cotitzacions?

No. Cal que l’empresa afectada comuniqui a la Tresoreria de la Seguretat Social la seva situació de força major total o parcial, així com la identificació de les persones treballadores afectades i el període de la suspensió o reducció de la jornada.

 

Una empresa que hagi fet un ERTO, pot acomiadar?

El compromís de mantenir l’ocupació durant 6 mesos continua existint, si bé s’ha flexibilitzat:

 • Només resulta d’aplicació en els ERTO’s per força major total o parcial.
 • No serà d’aplicació a aquelles empreses en risc d’entrar en concurs de creditors.
 • Haurà de ser objecte de valoració en aquelles activitats de caràcter estacional.

 

Es possible extingir un contracte sense incomplir aquest compromís de manteniment de l’ocupació?

Sí. No es considera incomplert aquest compromís quan l’extinció del contracte es produeixi per alguna de les circumstàncies següents:

 •  Acomiadament disciplinari procedent.
 • Dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora.
 • Fi de la crida de persones amb contracte fix-discontinu, quan aquesta no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix.
 • Finalització d’un contracte temporal per expiració del termini convingut, per la realització de l’obra o servei o quan no pugui realitzar-se de manera immediata l’activitat objecte de contractació.

 

Com es computa el termini de 6 mesos pel que fa a l’obligació de mantenir l’ocupació?

El còmput del termini de 6 mesos s’iniciarà a partir de la incorporació al treball efectiu de persones afectades per l’ERTO, fins i tot quan sigui parcial o només afecti a part de la plantilla.

 

Quines mesures s’apliquen a les empreses que incompleixin amb l’obligació de mantenir l’ocupació?

Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

 

2.- ERTO PER CAUSAS ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I DE PRODUCCIÓ

Què passa amb els ERTO vigents a data 13 de maig de 2020?

Es mantenen les condicions previstes en la comunicació final de l’empresa fins a la data de finalització referida en la mateixa.

 

I amb els ERTO que s’iniciïn a partir del 13 de maig de 2020?

Aquests ERTO tindran unes especialitats:

 • Es podran iniciar durant la vigència d’un ERTO per força major.
 • En cas que s’iniciïn un cop finalitzat un ERTO per força major, tindran efectes retroactius des de la data de finalització d’aquest. 
 • La seva durada serà fins al 30 de juny de 2020.

 

3.- QÜESTIONS COMUNES A TOTS ELS ERTO PER COVID-19

Fins quan temps es mantindran les mesures extraordinàries de protecció per atur?

Les mesures extraordinàries de protecció per atur (sense necessitat de complir el període de carència i sense que es consumeixi prestació) es podran mantenir fins al 30 de juny de 2020, excepte en el cas dels fixos-discontinus que s’aplicaran fins al 31 de desembre de 2020.

No obstant això, en cas de necessitat el Govern podria establir noves pròrrogues.

 

Continuen vigents les mesures de salvaguarda de l’ocupació?

Sí, s’estenen fins al 30 de juny de 2020 les mesures següents:

 • No es podrà extingir un contracte de treball per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 • Els contractes temporals, formatius, de relleu i interinitat que estiguin suspesos per raó de la COVID-19 s’interrompran en la seva durada.
Compartir