Enginyers Industrials de Catalunya reclama “prendre de forma urgent” el llistat de mesures, unes conjunturals i d’altres estructurals, que proposen per reduir els preus del Mercat Majorista i el seu impacte sobre els preus que paguen els consumidors domèstics i industrials.

La Comissió d’Energia creu que els factors que envolten l’actual crisi posen de manifest “els problemes que el Sistema Elèctric patirà en el seu transit des del model actual al model descarbonitzat que preveu el PNIEC”, en el qual les energies renovables, la parada de les nuclears i la utilització marginal de les centrals de cicle combinat seran al centre del mix del sistema elèctric en l’horitzó del 2030.

“Cal fer allò que no s’ha fet fins ara: anticipar-se a les problemàtiques derivades d'aquesta transició”, demanen els Enginyers Industrials,  amb  “ineludibles actuacions urgents, de mesures de caire mes global i profundes”.

Per aquestes raons, volen aportar al debat i proposen les següents mesures:

Mesures a curt termini

•          Una ponderació quadrimestral de translació del valor del preu del preu del mercat majorista als consumidors domèstics. A Europa, l’estat espanyol és l’únic que aplica un procediment de trasllat diari d’aquest preu.

•          Consolidar l'IVA al 10% als clients amb potencies inferiors a 10 kW i aspirar al 4%, com d’altres països europeus.

•          Modificar el repartiment, a priori i posteriori, i si cal amb caràcter transitori, dels drets d'emissió de CO2 actuals, per augmentar-ne l'assignació a les centrals de cicle combinat, impactant directament en el seu preu, que sovint acaba marcant el preu al Mercat Majorista.

•          Refinançament del deute del dèficit tarifari del Sistema Elèctric, augmentant el termini de liquidació previst pel 2028 per reduir les anualitats, amb un efecte directe sobre la factura a traves dels càrrecs. Cal recordar que a 2020 el dèficit tarifari és de 14.294 M€.

Mesures dins del curs 2021-2022

•          Reforçar l'autogeneració i totes les activitats relacionades amb ella:

  • Afavorir l'autoconsum
  • Eliminar les restriccions sobre les distancies entre producció i consum
  • Estimular i facilitar la venda dels excedents vessats a la xarxa, eliminant les restriccions en la seva valoració
  • Desplegar la normativa relativa a les comunitats d'energies renovables
  • Revisar la fiscalitat associada a l’autoconsum
  • Desenvolupar el marc normatiu dels agregadors de carregues autoconsum-demanda

•          Escurçar els terminis de la planificació elèctrica, avui en 5 anys i requeriria d’una capacitat de resposta molt més àgil i dinàmica.

•          Accelerar la tramitació del projecte de llei que actua sobre la retribució del CO2 que vol reduir la retribució de la generació nuclear i la hidràulica.

•          Accelerar l’augment de la interconnexió i capacitat d'intercanvi amb Europa, per aconseguir un equilibri de preus amb la resta de països europeus.

•          Aprovar una llei que permeti actuar de forma competitiva a l’emmagatzematge i el bombeig com a nous elements en el Sistema Elèctric. Les inversions en bombeig requereixen períodes llargs de construcció i requereixen d’un marc estable i d’eines per assegurar la seva viabilitat, que han de venir de la mà d’una nova llei.

•          Revisió per la CNMC dels criteris de separació d’activitats (generació, distribució comercialització) entre grups empresarials, per reduir les posicions de domini en el sector i facilitar l’entrada de nous grups europeus independents.

 

 

Document sencer
Compartir