Enginyers Industrials de Catalunya demanem “desvincular l’obtenció d’aigua del seu cicle natural, augmentant la capacitat de dessalinització i regeneració”, entre d’altres mesures per adaptar la gestió de l’aigua en l’actual situació de canvi climàtic. Ho fem a l’estudi “Canvi Climàtic. Incidència en la gestió de l’aigua i els ecosistemes fluvials”, realitzat per la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular.

L’estudi recorda que al Mediterrani, al voltant del 20% de la població viu sota estrès hídric constant i, a l’estiu, més del 50%. Tot i admetre que a Catalunya s’han reduït molt els consums domèstics (actualment, 120 l/hab./dia), “són els sectors agrícola i, en menor mesura l’industrial, els que han d’impulsar tot tipus de mesures innovadores que provoquin menors consums unitaris”. “Totes les mesures que prioritzin l’estalvi en els diversos usos (abastament, agrícola, industrial i urbà) incidiran favorablement en la mitigació i adaptació”, recordem.

Per això, des d’EIC, reclamem “garantir el finançament de les infraestructures i reflectir transparentment el cost real de l’aigua”. “La informació permetrà al ciutadà prendre decisions més informades”, subratllem.

L’estudi aposta decididament per “un desplegament urgent de la regeneració i reutilització de les aigües residuals als territoris metropolitans, entesos en sentit ample, per garantir la resiliència hídrica i el seu desenvolupament socioeconòmic”. L’aigua regenerada és aquella que ha estat tractada en estacions depuradores i que ha tingut un procés addicional de tractament que possibilita la seva reutilització, seguint un model circular.

Durant l’any 2021, el total d'aigua regenerada en l’àmbit metropolità va ser de 38 hm3. El volum d’aigües residuals depurades en el mateix període va ser de 249,5 hm3, de manera que el cabal regenerat va representar un 15,2 % de l’aigua que es depura en les EDAR del territori metropolità de Barcelona.

A l’estudi es defensa que “a mig termini, serà econòmicament viable obtenir aigua a un cost assumible que permeti desvincular progressivament les demandes d’aigua de les extraccions del cicle natural”.  Al mateix temps, es demana “modificar i millorar la normativa, per a facilitar la generació de recursos a partir del que avui considerem residus”.

 

Economia circular i descarbonització

Des d’Enginyers Industrials de Catalunya defensem “impulsar l’aplicació dels principis de l’economia circular i de descarbonització en tot el cicle de l’aigua, augmentant la capacitat de regeneració de l’aigua” així com “la digitalització per aconseguir una informació precisa i actualitzada que permeti conèixer millor i anticipar el comportament de la xarxa”.

Totes aquestes accions s'haurien de complementar amb “mesures de naturalització del medi per a facilitar la biodiversitat, la conservació de les masses d’aigua i la prevenció de l’efecte de les inundacions”, amb l’impuls de les millores tecnològiques disponibles en els sistemes interns d’activitats potencialment contaminadores i en els sistemes de sanejament i depuració externs, individuals o d’aglomeracions urbanes o urbano industrials.

I per aconseguir tots aquests objectius, des d’EIC defensem “crear hubs oberts d’innovació, amb visió multidisciplinar i esforç compartit, a través de la co-creació, el co-desenvolupament tecnològic i de solucions per a la neutralitat i l’adaptació al canvi climàtic”.

Podeu consultar el text de l’estudi a:  https://www.eic.cat/sites/default/files/2022_09_Canvi_climatic_i_aigua.pdf

 

Compartir