En aquests moments s’han regulat dues possibles ajudes per a les persones que desenvolupen activitat com autònomes:

 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat dels treballadors autònoms amb motiu de la COVID-19

Qui pot acollir-se a aquesta prestació?

Poden acollir-se a aquesta prestació els treballadors que es troben afiliats i d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.

 

En quines circumstàncies poden acollir-se?

 • En cas de suspensió de l’activitat, o bé
 • En cas que la facturació del mes anterior al que se sol·licita la prestació s’hagi reduït, al menys, en un 75% en relació amb el promig de la facturació del semestre anterior.

 

Quins requisits ha de complir?

 • Estar afiliat i donat d’alta en el RETA en la data en que es va declarar l’estat d’alarma (14/03/2020).
 • Trobar-se al corrent de pagament de quotes a la Seguretat Social (tot i que es concedeix la possibilitat de regularitzar aquesta situació per poder gaudir de la prestació extraordinària)

 

Quina quantia tindrà la prestació?

 • La quantia de la prestació és el 70% de la base reguladora (promig de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors a la situació de cessament de l’activitat).
 • Excepcionalment, si no s’ha cotitzat el període mínim de 12 mesos, la quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització en el RETA (944, 40€ a l’any 2020), és a dir, es tindria dret a una prestació de 661,08 €.

 

Quina durada tindrà aquesta prestació?

La vigència de la prestació és limita a un mes a comptar de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març (que va entrar en vigor el mateix dia 14 de març) o fins el darrer dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma, si es prolonga més d’un mes.

 

Es cotitza mentre es percep aquesta prestació?

El termini de percepció de la prestació es considerarà com a cotitzat i no reduirà terminis futurs de prestació per cessament d’activitat.

 

És compatible amb d’altres prestacions de la Seguretat Social?

No. La seva percepció és incompatible amb altres prestacions del sistema de la Seguretat Social.

 

On s’ha de demanar?

La sol·licitud de prestació extraordinària per cessament d'activitat s’ha de presentar a la Mútua amb la qual el treballador tingui cobertes les contingències professionals o davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal si estan cobertes per l'INSS.

 

Fins a quina data es pot sol.licitar?

Fins a l’últim dia del mes següent al de la finalització de l’estat d’alarma

 

En cas de sol·licitar la prestació, s’han de pagar les quotes d’autònoms del mes de març?

Únicament s’han de pagar les quotes corresponents als dies previs abans de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, de l’1 al 14 de març.

 

Què passa si no he ingressat les quotes del mes de març?

Aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació extraordinària per cessament de l’activitat i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-les fora de termini sense recàrrec.

RD Ley 8/2020

Els professionals que cotitzen a la Mútua dels Enginyers com a alternativa al RETA  hauran de posar-se en contacte directament amb la Mútua. Es pot trucar al telèfon  932 954 300 o escriure al csm@mutua-enginyers.com

Compensació econòmica per a autònoms a càrrec de la Generalitat de Catalunya amb motiu del COVID-19

On es preveu aquest ajut econòmic?

Al Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

El Decret Llei s’ha desenvolupat a la Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

 

Fins quan es pot demanar?

El termini de sol·licitud finalitza el 4 de maig de 2020.

Si el Departament no ha dictat i notificat resolució de la sol·licitud el 4 de juny de 2020 s’entén desestimada per silenci administratiu.

 

Qui ho pot demanar?

Només ho poden demanar les persones físiques que siguin treballadores autònomes.

No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

 

Quins requisits han de complir?

 1. Ha de tractar-se d’una activitat de les quals s’ha decretat el tancament d’acord amb el RD 463/2020, de 14 de març. (vegeu annex al final)
 2.  Trobar-se en situació d’alta al Règim especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) com a mínim durant el primer trimestre de 2020.
 3.  Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball en un municipi de Catalunya.
 4. Cal acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat.
 5. No han de disposar de fonts alternatives d’ingressos.
  En aquest sentit s’ha fixat que la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 6. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

 

A quin període han d’estar referides les pèrdues econòmiques?

Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.

En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.

El resultat econòmic del mes de març ha de ser inferior a 950 euros, import que s’obté per la diferència dels ingressos per facturació i les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l'activitat per compte propi, que es detallen al a Resolució.

També ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva, l'import de l'ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

 

Com s’atorga aquest ajut?

Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes. Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació.

La resolució detalla el procediment i la documentació que cal presentar.

Només s’admeten mitjans electrònics de tramitació i el formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa http://canalempresa.gencat.cat .

 

És compatible amb d’altres prestacions?

No. Aquesta compensació econòmica serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

Decret Llei 7/2020, de 17 de març Resolució TSF/806/2020

ANEXO

Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.

Museos.

Archivos.

Bibliotecas.

Monumentos.

Espectáculos públicos.

Esparcimiento y diversión:

Café-espectáculo.

Circos.

Locales de exhibiciones.

Salas de fiestas.

Restaurante-espectáculo.

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

Culturales y artísticos:

Auditorios.

Cines.

Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Otros recintos e instalaciones:

Pabellones de Congresos.

Salas de conciertos.

Salas de conferencias.

Salas de exposiciones.

Salas multiuso.

Teatros.

Deportivos:

Locales o recintos cerrados.

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.

Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.

Galerías de tiro.

Pistas de tenis y asimilables.

Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.

Piscinas.

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.

Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.

Velódromos.

Hipódromos, canódromos y asimilables.

Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.

Polideportivos.

Boleras y asimilables.

Salones de billar y asimilables.

Gimnasios.

Pistas de atletismo.

Estadios.

 

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Espacios abiertos y vías públicas:

Recorridos de carreras pedestres.

Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.

Recorridos de motocross, trial y asimilables.

Pruebas y exhibiciones náuticas.

Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas:

De baile:

Discotecas y salas de baile.

Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

Juegos y apuestas:

Casinos.

Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.

Salones de juego.

Salones recreativos.

Rifas y tómbolas.

Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.

Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:

Parques de atracciones, ferias y asimilables.

Parques acuáticos.

Casetas de feria.

Parques zoológicos.

Parques recreativos infantiles.

Recintos abiertos y vías públicas:

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

Bares especiales:

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.

Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

Tabernas y bodegas.

Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.

Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.

Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.

Bares-restaurante.

Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.

Salones de banquetes.

Terrazas.

Més informació

Àrea jurídica Enginyers Industrials de Catalunya
Email: assessorament@juridic.eic.cat 
Telèfon: 93 319 23 00

Compartir