En aquests moments s’han regulat dues possibles ajudes per a les persones que desenvolupen activitat com autònomes:

 

Prestació extraordinària per cessament d'activitat dels treballadors autònoms amb motiu del COVID-19

 

Qui pot acollir-se a aquesta prestació?

Poden acollir-se a aquesta prestació els treballadors que es troben afiliats i d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.


En quines circumstancies poden acollir-se?

  1. En cas de suspensió de l’activitat,  o bé
  1. En cas que la facturació del mes  anterior al que se sol·licita la prestació s’hagi reduït, al menys, en un 75% en relació amb el promig de la facturació del semestre anterior.

 

Quins requisits ha de complir?

  • Estar afiliat  i donat d’alta en el RETA   en la data en que es va declarar l’estat d’alarma (14/03/2020).
  • Trobar-se al corrent de pagament de quotes a la Seguretat Social (tot i que es concedeix la possibilitat de regularitzar aquesta situació per poder gaudir de la prestació extraordinària)

 

Quina quantia tindrà la prestació?

La quantia de la prestació és el 70% de la base reguladora (promig de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors a la situació de cessament de l’activitat).

Excepcionalment, si no s’ha cotitzat el període mínim de 12 mesos, la quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització en el RETA (944, 40€ a l’any 2020), és a dir, es tindria dret a una prestació de 661,08 €.

 

Quina durada tindrà aquesta prestació?

La vigència de la prestació és limita a un mes a comptar de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març (que va entrar en vigor el mateix dia 14 de març) o fins el darrer dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma, si es prolonga més d’un mes.

 

Es cotitza mentre es percep aquesta prestació?

El termini de percepció de la prestació es considerarà com a cotitzat i no reduirà terminis futurs de prestació per cessament d’activitat.

 

És compatible amb d’altres prestacions de la Seguretat Social?

No. La seva percepció és incompatible amb altres prestacions del sistema de la Seguretat Social.

 

On s’ha de demanar?

La sol·licitud de prestació extraordinària per cessament d'activitat s’ha de presentar a la Mútua amb la qual el treballador tingui cobertes les contingències professionals o davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal si estan cobertes per l'INSS.

RD Ley 8/2020 de 17 de març

Els professionals que cotitzen a la Mútua dels Enginyers com a alternativa al RETA  hauran de posar-se en contacte directament amb la Mútua. Es pot trucar al telèfon  932 954 300 o escriure al csm@mutua-enginyers.com

Compensació econòmica per a autònoms a càrrec de la Generalitat de Catalunya amb motiu del COVID-19

 

On es preveu aquest ajut econòmic?

Al Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Cal advertir que es tracta d’una mesura que, hores d’ara, està pendent de desenvolupament.

 

Qui  ho pot demanar?

Ho poden demanar les persones físiques que siguin treballadores autònomes.

 

Quins requisits han de complir?

  • Trobar-se en situació d’alta al Règim especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA).
  • Tenir el domicili  fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Ha de tractar-se d’una activitat de les quals s’ha decretat el tancament d’acord amb el RD 463/2020, de 14 de març. (vegeu annex al final)
  • Cal acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat.
  • No han de disposar de fonts alternatives d’ingressos.

 

A quin període han d’estar referides les pèrdues econòmiques?

Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.

En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.

 

Com s’atorga aquest ajut?

Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

 

Es compatible amb d’altres prestacions?

No.  Aquest compensació econòmica serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

Decret Llei 7/2020, de 17 de març

ANEXO

Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3

 

Museos.

Archivos.

Bibliotecas.

Monumentos.

Espectáculos públicos.

Esparcimiento y diversión:

Café-espectáculo.

Circos.

Locales de exhibiciones.

Salas de fiestas.

Restaurante-espectáculo.

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

Culturales y artísticos:

Auditorios.

Cines.

Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Otros recintos e instalaciones:

Pabellones de Congresos.

Salas de conciertos.

Salas de conferencias.

Salas de exposiciones.

Salas multiuso.

Teatros.

Deportivos:

Locales o recintos cerrados.

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.

Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.

Galerías de tiro.

Pistas de tenis y asimilables.

Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.

Piscinas.

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.

Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.

Velódromos.

Hipódromos, canódromos y asimilables.

Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.

Polideportivos.

Boleras y asimilables.

Salones de billar y asimilables.

Gimnasios.

Pistas de atletismo.

Estadios.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Espacios abiertos y vías públicas:

Recorridos de carreras pedestres.

Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.

Recorridos de motocross, trial y asimilables.

Pruebas y exhibiciones náuticas.

Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas:

De baile:

Discotecas y salas de baile.

Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

Juegos y apuestas:

Casinos.

Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.

Salones de juego.

Salones recreativos.

Rifas y tómbolas.

Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.

Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:

Parques de atracciones, ferias y asimilables.

Parques acuáticos.

Casetas de feria.

Parques zoológicos.

Parques recreativos infantiles.

Recintos abiertos y vías públicas:

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

Bares especiales:

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.

Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

Tabernas y bodegas.

Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.

Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.

Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.

Bares-restaurante.

Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.

Salones de banquetes.

Terrazas.

Més informació

Àrea jurídica Enginyers Industrials de Catalunya
Email: assessorament@juridic.eic.cat 
Telèfon: 93 319 23 00

Compartir