Durant la Junta de Representants de l’Associació i la Junta General Ordinària del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, que es va celebrar el 12 de desembre a la seu de Barcelona, es va presentar el balanç de 2023 i la projecció prevista pel 2024 de les nostres institucions.

Pel que fa al balanç de 2023, es van destacar les aliances de valor que s’han teixit al llarg de l’any, per arribar més lluny i generar impactes reals. Aliances estratègiques amb projectes comuns com és el cas de les establertes amb La Mútua d’Enginyers i aliances amb propòsit per impulsar projectes transformadors com els erigits amb la Càtedra EIC-UPC o amb altres col·legis professionals, com és el cas de l’Observatori Intercol·legial de l’Aigua. Sense oblidar les aliances d’oportunitat, per aprofitar sinergies, amb entitats com el CEEC, l’AIQS, l’ACFM o l’AMEC, entre altres. 

El col·lectiu ha crescut en més de dos dígits i cal destacar la vinculació amb l’empresa (amb iniciatives com les empreses adherides i l’aliança Etalent) i la proximitat amb l’acadèmia (a través de les demarcacions i delegació i amb accions com l’Engihack). Destacar també que s’ha aconseguit crear continguts per traccionar projectes d’interès amb finançament propi, al marge de les fonts recurrents vigents.

 

Les xifres de 2023      

Les xifres de 2023 són contundents: més de 10.000 persones participants en les jornades, visites tècniques i actes; més de 250 reunions a nivell institucional i 6 compareixences al Parlament de Catalunya. La nostra presència, influència i impacte s’ha reforçat també amb l’elaboració i difusió de 7 posicionaments i el document de reflexió “Enginyeria, motor de progrés”, més de 400 articles publicats a Fulls d’Enginyeria, més de 40.000 seguidors/es en les nostres xarxes socials i més de 400 aparicions en els mitjans de comunicació (el 40% des de les comissions).  

El balanç del 160è aniversari no es queda enrere i també ofereix bons resultats: s’han establert més de 40 aliances, han participat en les activitats organitzades més de 1.000 persones, han sorgit 300 propostes per fer front als reptes del món d’avui, el conte “La màgia de l’enginyeria” ha arribat a més de 2.500 escoles i hi ha hagut més de 50 impactes en els mitjans de comunicació.

 

Prioritats pel 2024

En les juntes de Representants de l’Associació i General del Col·legi, s’han assenyalat quines són les prioritats pel 2024. En concret, són objectius de les nostres institucions seguir creixent amb noves persones associades i col·legiades, continuar millorant en la gestió de l’entitat, establir noves aliances i accions en l'àmbit de l'emprenedoria (per exemple, s’està impulsant un fòrum d’inversió conjunt per Business Angels amb altres col.legis professionals i s'està col·laborant amb altres fòrums d’inversió ja consolidats) i persistir amb el llegat de les accions del 160è aniversari, per liderar l’evolució tecnològica pel progrés del món i les persones. 

 

Compartir