Ateses a les recomanacions establertes per les autoritats, i mentre no s'especifiquin disposicions concretes en matèria d'obres de construcció i instal·lacions en execució, el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales recomana adoptar les següents pautes, en consonància amb el RD 643/2020, per a aquells enginyers industrials que ostentin la condició de Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut o assumeixin aquestes funcions com a part de la direcció facultativa de l'execució d'obres de construcció i instal·lacions.

Llegeix el comunicat
Compartir