Enginyers Industrials de Catalunya denuncien “un clar i injustificat retard en el desenvolupament de les energies renovables a Catalunya”, respecte el sistema elèctric peninsular, que s'ha accelerat en el darrer any, “des de la publicació de l’ambiciós Decret Llei 16/19” de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. “Aquest és un repte de país i, alhora, un repte generacional”, destaquen.

En el seu “Posicionament sobre el desplegament de les energies renovables a Catalunya” fet públic avui, Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya fan una valoració molt crítica de les diverses versions del Pla Energètic de Catalunya (PECAC), on “dificultats administratives” van impedir en els darrers 15 anys un compliment efectiu “de l’aplicació de les energies renovables, especialment l’eòlica”.

L’Associació i el Col·legi defensen que, en una situació d'emergència climàtica com l’actual, “cal un canvi de mentalitat i procediment del Govern de la Generalitat si realment vol promoure la implantació de les energies renovables a Catalunya”. Les Institucions dels Enginyers Industrials creuen que “cal establir prioritats entre la implantació de la generació renovable i la coexistència amb les zones agrícoles i ramaderes” per arribar als 15.000 MW el 2030, com preveu aquest Decret Llei.

Creuen que “cal fugir del discurs fàcil d'oposició a l’ocupació de camps de conreu, per integrar l’energia fotovoltaica a l’autoconsum, a la neteja dels corredors forestals, a reforçar l’activitat econòmica del territori i, en resum, a identificar i promoure activament usos que, a més de la generació elèctrica neta, aportin valor afegit addicional”.

Incrementar el nombre i el ritme d’instal·lacions aprovades

En el document recorden que, a data 30 de setembre, la Ponència d’Energies Renovables -de la qual formen part quatre departaments de la Generalitat- ha aprovat la tramitació de projectes eòlics de 1.037 MW i de 282 MW de projectes fotovoltaics. “En primera instància, s’han aprovat només el 56% dels projectes eòlics i el 67% dels fotovoltaics” denuncien, “26 projectes dels 44 presentats”. Dels parcs eòlics -amb una potència sol·licitada de més de 900 MW-, se n’han autoritzat 261 MW i d’instal·lacions fotovoltaiques se n’han autoritzat 45 MW, dels més de 100 MW sol·licitats.

Davant d’aquestes xifres, “cal que s’incrementi el nombre i el ritme d’instal·lacions aprovades i incrementar la implantació de l’energia fotovoltaica”, que consideren una oportunitat per a tot el territori. Els Enginyers Industrials demanen que “la tramitació administrativa (obtenció de l'autorització administrativa, permís de construcció, expropiacions, etc..) sigui fàcil i ràpida per evitar que els projectes s'eternitzin, o que incompleixin terminis”, amb el conseqüent  perjudici econòmic pel promotor.

Així mateix, demanen que es “contempli la possibilitat de Declaració d'Utilitat Pública per facilitar la tramitació -amb tot el que significa aquest caràcter- i que prevalgui l’ús del territori per energies renovables per sobre d’altres consideracions legítimes d’utilitat privada”.

Per als Enginyers Industrials, “cal establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no productives i la utilització d'aquests espais per a parcs fotovoltaics”, impulsant l’aprovació de “projectes d’ús mixt energètic/agrícola del territori, que posin de manifest que energia i agricultura són perfectament compatibles”.

Els Enginyers demanen també que es garanteixi “una adequada retribució dels excedents que resulten en les instal·lacions d'autoconsum” quan la producció és superior al consum auto-alimentat i que es promoguin “projectes singulars d'eficiència energètica que impliquin innovació, com la generació verda d'Hidrogen”.

 

Posicionament
Compartir