Aquest Reial Decret deroga diverses disposicions legals que establien l'homologació de determinats productes industrials o que feien referència a matèries que han passat a quedar regulades per reglaments europeus, i que requereixen una derogació expressa. Així mateix, es procedeix a modificar altres disposicions a fi d'adaptar i millorar el marc normatiu actual en matèria de seguretat industrial.

També es modifica el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, adaptant-lo als nous combustibles gasosos per a automoció i finalment, es modifica el Reglament d'instal·lacions petrolíferes a fi d'adaptar-lo al Reglament del Registre integrat industrial.

Consulta el BOE
Compartir