Pel que fa a l’activitat laboral, les principals mesures del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, són:


Pel que fa als expedients d’ERTO (ERTE en castellà) per força major:

Reconèixer la situació de força major a les suspensions de contractes i reduccions de jornades que tinguin causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del Covid-19.

La sol·licitud de l’empresa haurà d’incorporar un informe i, si escau, la documentació acreditativa, que vinculi la pèrdua d’activitat amb la situació provocada pel Covid-19.

L’empresa comunicarà la sol·licitud a les persones treballadores i traslladarà l’informe i la documentació acreditativa a la seva representació.

L’autoritat laboral, que pot demanar informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, haurà de constatar en tot cas l’existència o no de força major en el termini de cinc dies des de la sol·licitud.

Els efectes de les suspensions de contractes i reduccions de jornades produiran efectes de la data del fet que va provocar la força major.

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà totalment a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial que li correspongui i de quotes de recaptació conjunta si té menys de 50 persones treballadores. Si té 50 o més persones treballadores l’exoneració és del 75% de l’aportació empresarial. Aquesta exoneració  no produirà efectes per a les persones treballadores i tindrà la consideració de terminis efectivament cotitzats.


Pel que fa als expedients d’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció derivades del Covid-19:

En relació amb les consultes amb la representació legals de les persones treballadores:

  • Si no existís representació legal de les persones treballadores es constituirà en el termini de cinc dies una comissió representativa integrada pels sindicats més representatius en el sector.
  • El termini de consultes entre empresa i la representació de les persones treballadores no podrà excedir els set dies.

Si l’autoritat laboral demana informe a Inspecció de Treball i Seguretat Social, s’ha d’emetre informe en el termini de set dies.


En ambdós casos:

Es reconeixerà dret a la prestació d’atur a totes les persones treballadores afectades, encara que els manqui termini de cotització o tinguessin suspès un dret anterior a la prestació.

El termini que les persones treballadores afectades percebin aquesta prestació no consumirà l’atur que li pugui correspondre.


Pel que fa a la prestació de cessament d’activitat de les persones treballadores per compte pròpia o autònomes:

Es reconeix una prestació extraordinària a aquestes persones si es donen els següents requisits:

  • S’està afiliat i en alta en el RETA.
  • S’està al corrent de pagament de quotes a la Seguretat Social (tot i que es concedeix la possibilitat de regularitzar aquesta situació per poder gaudir de la prestació extraordinària)
  • L’activitat de la persona autònoma queda suspesa o s’acredita que la facturació del mes anterior al que se sol·licita la prestació es redueix, al menys, en un 75% en relació amb el promig de la facturació del semestre anterior.

La vigència de la prestació és limita a un mes a comptar de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o fins el darrer dia del mes que finalitzi l’estat d’alarma, si es prolonga més d’un mes.

El termini de percepció de la prestació es considerarà no cotitzat i no reduirà terminis futurs de prestació per cessament d’activitat.

La prestació extraordinària es reconeix encara que no s’acrediti el termini mínim de cotització exigit per la Llei General de la Seguretat Social

La seva percepció és incompatible amb altres prestacions del sistema de la Seguretat Social.Més informació

Àrea jurídica Enginyers Industrials de Catalunya

Email: assessorament@juridic.eic.cat 
Telèfon: 93 319 23 00

Compartir