T’informem que, als efectes de les Declaracions-Liquidacions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2023, les quotes satisfetes als col•legis professionals es poden desgravar quan la col•legiació tingui caràcter obligatori, com és el cas dels enginyers industrials, en la part que correspongui als fins essencials d’aquestes institucions.

Cal diferenciar dues situacions en funció de com es desenvolupa l’activitat professional:

  • Col•legiats que treballen per compte aliè (assalariats): De conformitat amb l’article 19.2.d) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’IRPF, i 10 del RD 439/2007, les quotes col•legials poden desgravar-se com a despesa deduïble, amb un límit de 500,00€, dins de l’apartat “rendiments de treball”.
  • Col•legiats que exerceixen l’activitat professional per compte propi: En aquest cas, són deduïbles como a despesa de l’activitat , i sense límit d’import, dins de l’apartat “rendiments d’activitats econòmiques”

Per a qualsevol dubte respecte a la desgravació de les quotes col•legials, i per altres aspectes fiscals exclusivament professionals, pots posar-te en contacte amb el nostre servei d’assessoria fiscal. Es tracta d’un servei gratuït, que en aquests moments només s’efectua telefònicament. Es pot demanar a l’adreça electrònica assessorament@juridic.eic.cat indicant un número de telèfon de contacte.

Consulta les FAQs
Compartir