“El consum d’energia primària i final a Catalunya és majoritàriament d’origen fòssil, durant el període 2013-2017. És vital instaurar la generació d’energies renovables dins del territori català per assegurar la futura implantació de la indústria al país”, va assenyalar Joan Esteve, cap de la Divisió de Planificació Energètica de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), durant la presentació de les dades del balanç energètic de Catalunya del 2017 i del balanç elèctric del 2018, el passat 17 de juny als Enginyers Industrials de Catalunya.

“Apoderar a la ciutadania significa donar tota la informació disponible per a què pugui prendre decisions”, van ser les paraules de benvinguda de Manel Torrent, Director de l’ICAEN, per explicar que al llarg de la presentació es mostrarien els indicadors que van marcar el Pla d’Energia i Canvi Climàtic (PECAC) de 2012-2020. Jordi Renom, president dels Enginyers Industrials de Catalunya, i Jose María García Casasnovas, president de la Comissió d’Energia, van presidir l’acte.

Segons dades de l’ICAEN, el consum d’energia primària a Catalunya s’ha caracteritzat per un increment, en el període 2013-2017, del 9,8% que en termes absoluts representa un augment de 2.287,5 ktep. El valor del consum màxim de la sèrie 1990-2017 se situa en l’any 2007 amb 27.077,7 ktep. Respecte a aquest màxim, el consum de l’any 2017 és un 5,8% inferior; situant el consum d’energia primària d’aquest any en un nivell equivalent als dels anys 2002-2003. El consum principal d’energia primària, el 2017, és degut al petroli amb un 46,1% del consum total, mentre que el gas natural i l’energia nuclear representen un 21,9% i un 25% respectivament. Tot i que el consum d’energies renovables en el període 2013-2017 ha disminuït un 3,7%, destaca l’augment del 45,2% dels biocarburants i del 34,6% de la biomassa.

Si prenem com a referència l’any 2007, el consum d’energies renovables, durant l’any 2017, s’ha incrementat un 72,8%. David Villar, cap de la Unitat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitatde l’ICAEN, va destacar el clar creixement de l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya ja que “s’han posat en marxa prop d’un miler d’instal·lacions d’autoconsum que sumen una potència de 177,7 MW, el 56% ho ha fet en els darrers 12 mesos”.

Consum d’Energia Final

En termes d’energia final, segons dades de l’ICAEN, el consum a Catalunya va ser de 13.912,0 kep l’any 2017. Els productes petrolífers representen gairebé la meitat del consum final (49%), l’energia elèctrica el 26,5% i el gas natural el 20,3%. L’increment del consum d’energia final a Catalunya és degut a l’augment del consum de combustibles -8,4% en el període 2013-2017- mentre que el d’energia elèctrica s’ha incrementat en un 3,3%. Segons dades de l’Institut Català d’Energia, les energies renovables han estat la forma d’energia que ha experimentat un major creixement (39,1%) degut a l’augment de consum de biomassa, biocarburants i residus renovables. El consum d’energies renovables representa un 3,3% del total del consum d’energia final.

El consum final d’energia més elevat, l’any 2017, correspon als sectors del transport (42,9%) i  industrial (26,9%) però cal destacar la reducció de la contribució del sector industrial a conseqüència de la crisis econòmica (l’any 2007 representava el 30,1%). 

Producció d’energia elèctrica

Segons va exposar l’ICAEN, la producció bruta d’energia elèctrica a Catalunya l’any 2018 va ser de 44.717,3 GWh. L’energia nuclear va ser la principal font energètica per a la producció d’energia elèctrica a Catalunya, representant un 49,1% de la producció total. L’energia hidroelèctrica i l’eòlica van ser les principals fonts energètiques renovables, representant un 12,4% i un 6,3%, respectivament. L’any 2018, la producció d’energia elèctrica amb fonts fòssils va ser, en conjunt, del 79,5% i de fonts renovables va ser del 20,5%. “És important destacar la necessitat d’incorporar amb urgència tecnologies disruptives com el vehicle elèctric i l’increment de l’ús de la bomba de calor”, va assenyalar el cap de la Divisió de Planificació Energètica de l’ICAEN, Joan Esteve.

Veure fitxa de la jornada
Compartir