A continuació trobareu un resum del Real  Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per tal de fer front al COVID-19 (BOE 01/04/2020).

L'entrada en vigor d'aquestes mesures és el 2 d’abril de 2020

 

MESURES LABORALS

Subsidi d’atur excepcional per finalització de contracte temporal

Requisits per demanar aquest subsidi:

 • Persones treballadores a les quals se’ls hagués extingit un contracte de duració determinada (de, com a mínim, dos mesos de duració) amb posterioritat al 14 de març de 2020 i a més
 • No comptin amb la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi.

Incompatibilitat del subsidi amb la percepció de qualsevol renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs de qualsevol Administració Pública.

Import: 430 euros  (80% de l’IPREM mensual vigent).

Durada del subsidi: 1 mes, ampliable si així es determina per RDLlei.

Tramitació: Abans del  2 de maig el SEPE ha d’establir el procediment de tramitació de sol·licituds (formularis, sistema presencial o telemàtic i terminis).

 

MESURES DE SUPORT ALS AUTÒNOMS/EMPRESES

1.- Moratòria en les cotitzacions a la Seguretat Social

Beneficiaris: empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’han d’establir mitjançant una Ordre Ministerial.

Cotitzacions que poden ajornar-se:

 • En cas d’empreses: període comprés entre abril i juny de 2020
 • En cas de treballadors per compte propi: entre maig i juliol de 2020

Termini de la moratòria:  6 mesos

Interessos: 0%

Presentació de sol·licituds:

 • Empreses:  a través del sistema RED
 • Autònoms: a través del sistema RED o per mitjans electrònics en la seu electrònica del SEDESS (Secretaría de Estado de la Seguridad Social).


2.- Prestació extraordinària per cessament de l’activitat

Es modifiquen alguns aspectes d’aquesta prestació, en concret, els següents:

Termini de sol·licitud: fins a l’últim dia del mes següent al de la finalització de l’estat d’alarma.

Quotes del mes de març

Aquells autònoms que hagin suspès la seva activitat i passin a percebre la prestació extraordinària per cessament de l’activitat i que no hagin ingressat en termini les cotitzacions socials corresponents als dies efectivament treballats del mes de març, podran abonar-les fora de termini sense recàrrec.


3.- Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

Beneficiaris: Treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que no tinguin cap altre ajornament en vigor.

Deutes ajornables: aquells que hagin de ser ingressats entre els mesos d’abril i juny de 2020

Interès aplicable: 0,5%

Termini de sol·licitud: Abans dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.


4.- Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

Excepcionalment, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, en els punts de subministrament que siguin titularitat d’autònoms inclosos en el RETA o assimilable i Pimes, es podrà sol·licitar a la comercialitzadora o, si s’escau, a la distribuïdora la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l’estat d’alarma.


5.-  Moratòria del deute hipotecari sobre habitatge i immobles afectes a l’activitat econòmica

Beneficiaris: Podran acollir-se els titulars de deutes hipotecaris pels immobles següents:

 • Habitatge habitual
 • Immobles afectes a l’activitat econòmica dels autònoms, empresaris i professionals
 • Immobles llogats per persones físiques pels quals no percebin la renda en aplicació de les mesures adoptades en favor dels arrendataris com a conseqüència de l’estat d’alarma.

Requisits:

 • Passar a trobar-se en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, patir una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació, com a mínim, del 40%.
 • Que el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la moratòria les quantitats següents:
  • 3 vegades l’IPREM, amb caràcter general.
  • En cas de tenir fills: increment en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill (0,15 vegades IPREM en cas d’unitats familiars monoparentals).
  • En cas  de membres de més de 65 anys: increment en 0,1 vegades per cadascun.
  • En cas de membres amb discapacitat superior al 33%, dependència, o malaltia que li incapaciti permanentment per a l’activitat laboral: el límit serà 4 vegades l’IPREM sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.
 • Que el total de les quotes hipotecàries més les despeses i subministraments bàsics sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de tota la unitat familiar.
 • Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques. L’esforç que representa el total de la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’ha d’haver multiplicat per 1,3, com a mínim.


6.-  Bonus social per a treballadors autònoms

Beneficiaris: Autònoms que siguin titulars de contractes de subministrament de l’habitatge habitual sempre i quan tinguin dret a la prestació per cessament total de l’activitat professional o per haver reduït la seva facturació en el mes anterior a la data de sol·licitud, com a mínim un 75% en relació al promig del semestre anterior, com a conseqüència del COVID-19.

Requisits:

Tenir una renda que sigui igual o inferior a:

 • 2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues*, en cas que el titular no formi part  de la unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar.
 • 3 vegades l’IPREM de 14 pagues*, en  cas que hagi un menor d’edat en la unitat familiar.  
 • 3,5 vegades l’IPREM de 14 pagues*, en  cas que hagi 2 menors en la unitat familiar.

(*Nota.- A l’any 2020 l’IPREM anual - 14 pagues és de 7.519,59 €).

Termini: Mentre durin les circumstàncies referides (màxim 6 mesos). Un cop finalitzi, el titular està obligat  a comunicar aquest fet a la comercialitzadora.

 

MESURES COMUNES PER A TREBALLADORS I AUTÒNOMS

Disponibilitat dels plans de pensions en cas d’atur o cessament d’activitats motivats pel COVID-19

Beneficiaris:  Els partícips de plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social  podran sol·licitar el cobrament dels drets consolidats sempre que es trobin en algun dels supòsits següents: 

 1. Situació legal de desocupació com a conseqüència d’un ERTO motivat pel COVID-19
 2. Empresaris titulars d’establiments que tinguin suspesa l’obertura al públic per l’art. 10 del RD 463/2020.
 3. Treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i haguessin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitari ocasionada pel COVID-19.

Import dels drets consolidats disponibles: No podrà ser superior a:

 • Els salaris deixats de percebre mentre es mantingui l’ERTO (supòsit 1 indicat anteriorment)
 • Els ingressos nets estimats deixats de percebre mentre es mantingui la suspensió de l’obertura al públic de l’establiment (supòsit 2).
 • Els ingressos nets estimats deixats de percebre per cessament de l’activitat (supòsit 3).

Termini de sol·licitud: Fins al 14 de setembre de 2020

Compartir