Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE 22.04.2020).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

Data d’entrada en vigor: 23 d’abril de 2020

 

Mesures per a PIMES i autònoms

1.- Moratòria en el pagament de la renda de lloguer de locals de negoci

 • Beneficiaris: Poden sol·licitar la moratòria els autònoms i pimes que siguin llogaters del local de negoci afecte a la seva activitat econòmica, sempre que compleixin els requisits següents:                        
 1. En el cas dels autònoms, caldrà:
  • Estar afiliat i en situació d’alta, en data 14 de març de 2020, en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)  o en una Mútua alternativa al RETA. 
  • La seva activitat ha d’haver quedat suspesa pel RD  463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma o, en cas contrari, s’ha d’acreditar una reducció de la facturació del mes natural al que se sol·licita l’ajornament de, com a mínim, un 75%, en relació amb facturació mitja mensual del trimestre natural referit a l’any anterior. 

 

 1. En el cas de les pimes:
 1. Han de trobar-se dins dels  límits següents:
  • El total de les partides de l’actiu no pot superar els 4 milions d’euros.
  • L’import net de la seva xifra anual de negocis no pot superar els 8 milions d’euros.
  • El promig de treballadors empleats durant l’exercici no pot ser superior a 50.
    
 2. La seva activitat ha d’haver quedat suspesa pel RD  463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma o, en cas contrari, s’ha d’acreditar una reducció de la facturació del mes natural al que se sol·licita l’ajornament de, com a mínim, un 75%, en relació amb facturació mitja mensual del trimestre natural referit a l’any anterior. 
 • Termini de sol·licitud: Finalitza el 23 de maig de 2020.
 • Condicions de la moratòria: Cal diferenciar en funció del tipus d’arrendador:
 1. En cas que l’arrendador sigui una empresa o un gran tenedor (titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters:
  • La sol·licitud de moratòria haurà de ser acceptada per l’arrendador sempre que no existeixi ja un acord previ entre les parts.
  • La moratòria en el pagament de la renda s’aplicarà de manera automàtica.
  • Afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini resultés insuficient en relació amb l’impacte provocat pel COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els 4 mesos.
  • La renda s’ajornarà sense penalització ni meritació d’interessos.
  • El fraccionament de les quotes s’efectuarà en un període de 2 anys a partir de la superació de la situació, o a partir del termini de 4 mesos abans indicat, i sempre dins del termini de vigència del contracte o de les seves pròrrogues.
    
 2. En cas que l’arrendador no es trobi en el supòsit anterior:
  • Es pot sol·licitar un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que no s’hagués acordat ja per les parts amb caràcter voluntari un ajornament o rebaixa de la renda.
  • Les parts podran disposar lliurement de la fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna mensualitat de la renda. L’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança utilitzada en el termini d’un any a partir de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, si aquest fos inferior.

 

2.- Impost sobre Societats. Pagaments fraccionats

Els contribuents amb un volum d’operacions de fins a 600.000 € podran d’optar de manera extraordinària per fer els pagaments fraccionats sobre la base imponibledel període dels 3, 9 o 11 primers mesos.

S’aplica als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2020 i amb efectes exclusius per a aquest període.

Els contribuents que no hagin pogut optar, i que tinguin una xifra de negocis que no superi els 6.000.000 €, podran fer-ho en el tercer trimestre sobre la base imponible abans indicada. Aquesta mesura no serà d’aplicació per als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació.

 

3.- Ajornament de deutes tributaris

Mitjançant el RD-Llei 7/2020 es va establir una flexibilització en matèria d’ajornament de deutes tributaris, durant un termini 6 mesos, per a  les pimes i els autònoms que ho sol·licitessin, limitada als deutes inferiors a 30.000 €.

Ara com a complement, s’estableix la possibilitat de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament previst en el RDLlei 8/2020, que compta amb l’aval de l’Estat.

 

4.- Prestació per cessament d’activitat  

Els treballadors autònoms inclosos en el RETA que no haguessin optat por una Mutua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la cobertura de les contingències professionals, incapacitat temporal i cessament d’activitat podran exercir l’opció ara al temps que sol·liciten la prestació extraordinària per cessament d’activitat per tal de garantir que la nova entitat els hi pugui reconèixer i facilitar la seva tramitació.

També podran sol·licitar la prestació d’incapacitat temporal a partir d’aquell moment a la Mutua per la que optin.

 

Mesures laborals

1.- Pròrroga del caràcter preferent del teletreball

A fi de garantir la protecció de les persones treballadores i seguir atenent a les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar en el context de la crisi del COVID-19, es prorroga 2 mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada.

 

2.- Ampliació de la prestació d’atur a nous col·lectius

Amb la finalitat de donar cobertura a totes les persones que en el context actual no tinguin accés a la prestació per atur, s’estén la consideració de situació legal de desocupació i, per tant, s’obre la possibilitat de sol·licitar aquesta prestació als que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Extinció de la relació laboral produïda durant el període de prova, a instància de l’empresa, a partir del dia 9 de març de 2020.
 • Resolució voluntària del contracte, per part de la persona treballadora, a partir de l’1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral amb una altra empresa, en el supòsit que aquesta hagués desistit com a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19.

3.- Mesures sancionadores

Les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions en les dades facilitades incorreran en una infracció molt greu i hauran de retornar les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors/es, sempre que no concorri dolo o culpa d’aquests.

 

Altres mesures

 Disponibilitat excepcional dels plans de pensions

S’estableixen les condicions per al rescat de plans de pensions pel que fa a l’acreditació de les circumstàncies que donen dret a la disponibilitat, el termini i l’import màxim que es pot disposar.

Compartir