Reclamem un hidrogen competitiu i net en emissions, per substituir els combustibles fòssils i assolir els objectius de la transició energètica, cap a una economia neutra en emissions de gasos d’efecte hivernacle i neta. En el posicionament “Només un hidrogen competitiu i neutre en emissions podrà substituir el gas natural”, el Grup de Treball d’hidrogen dels Enginyers Industrials de Catalunya  destaca que per al desplegament efectiu de l’hidrogen, com a vector energètic i com a matèria primera en molts processos industrials, es requereix “un marc regulador adequat i estable, un desenvolupament tecnològic i normatiu, preus competitius (en els mercats energètics), disponibilitat de renovables i d’aigua, i incentius”. 

L’energia elèctrica renovable és condició necessària, però no suficient”, assenyalem des d’Enginyers, i “l’hidrogen verd i el renovable poden ser una alternativa als combustibles fòssils (com el gas natural), sobretot a la indústria”. Tot i així, advertim que “Europa no serà capaç de produir tot l'hidrogen renovable que necessita i que, per tant, s’haurà de dotar de les infraestructures necessàries per a la seva importació, trànsit i emmagatzematge”. De totes maneres, recordem que “transportar energia en forma de gas és més eficient que fer-ho en forma d’electricitat”. 

Europa defineix com a hidrogen verd, aquell produït per electròlisi amb un subministrament elèctric provinent d’energies renovables dedicades. En canvi, l'hidrogen renovable (regulació del febrer de 2023) és aquell que en la seva producció les emissions estan per sota del llindar dels 18 g CO2/MJ. 

 

L’aposta per l’hidrogen renovable en favor d’una indústria competitiva

El sistema elèctric de la península ibèrica té un factor d’emissió que, en molts moments, es troba per sota dels límits establerts per la Unió Europea (UE) i, per aquesta raó, des d’Enginyers defensem que “l’hidrogen renovable pot ser un element de transició excel·lent”. A més, “l’hidrogen renovable podria ser més econòmic que l’hidrogen verd, ja que el cost dels equips de producció (si s’opta per electròlisi) serà el mateix, però les hores de funcionament seran molt més elevades”.

Creiem que “en una primera etapa, l’ús preferent de l’hidrogen serà a la indústria com a matèria primera i en processos tèrmics” i que “s’haurien de redoblar els esforços per garantir que l’electricitat produïda sempre estigués (excepte en situacions excepcionals) per sota del llindar d’emissions establert per la UE. Destaquem que Catalunya i Espanya tenen una indústria petroquímica significativa a Europa i que si volen mantenir la seva competitivitat, durant el procés de descarbonització, “necessitaran jugar en igualtat de condicions respecte a la resta dels seus competidors”. 

En aquest sentit, defensem que “el desplegament de l’hidrogen verd i renovable suposa una oportunitat per Europa, Espanya i Catalunya, en termes d’inversions, competitivitat i progrés”. Però, advertim que s’ha de continuar millorant la tecnologia de l’hidrogen perquè sigui més eficient, ja que “en la producció mitjançant l’electròlisi es perd, en el millor dels casos, una tercera part de l’energia elèctrica utilitzada”. 

Consulta el posicionament
Compartir