En el procés electoral del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, dins del termini fixat per a la presentació de candidatures la Junta Electoral ha rebut una sola candidatura per a la renovació de càrrecs de la Junta de Govern. Està composada per les següents persones:

  • Videdegà: Sr. Jordi Renom Sotorra
  • Secretari: Sr. Manuel Cermerón Romero
  • Interventor: Sr. Josep Maria Vilà Solanes

La Junta Electoral, ha acceptat la candidatura, l’ha considerat vàlida i conseqüentment l’ha proclamat electe.

D’acord amb allò que estableixen els estatuts pel cas que únicament es presenti un sol candidat/a per a cada un dels càrrecs a elegir, se suspèn la celebració d'eleccions anunciada i es proclamen electes les persones presentades, que prendran possessió de llurs càrrecs a la Junta General Ordinària del mes de desembre, la convocatòria de la qual et serà tramesa amb l'antelació deguda.

Carta del degà
Compartir