En un manifest conjunt, els col·legis professionals d’Enginyers Industrials i d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya considerem que les infraestructures existents són insuficients per garantir el subministrament d’aigua. Aquests professionals de l’enginyeria defensem que és necessari “forjar acords entorn de les solucions que han de permetre aportar resiliència i flexibilitat als sistemes del cicle de l’aigua amb un model de governança adient i així poder garantir l'accés a l’aigua per a tothom”.

Les nostres propostes per combatre la sequera es descriuen en els informes “Cap a una gestió de l’aigua que minimitzi els efectes de futures sequeres” del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i “Canvi climàtic, incidència en la gestió de l’aigua i els ecosistemes fluvials” del d’Enginyers Industrials de Catalunya.

En un context a Catalunya en què es preveu “una disminució del 20% dels recursos hídrics provinents del cicle natural de l’aigua”, en què “el 38% de la demanda d’aigua es produeix a les conques internes catalanes i que el 76% és per a usos agrícoles” i on “els consums domèstics d’aigua se situen, de mitjana, a prop del llindar mínim recomanat per l’OMS”; les mesures que proposem ambdós col·lectius se centren, fonamentalment, en quatre eixos:

  • Cal continuar impulsant “l’aportació de noves fonts de subministrament d’aigua no dependents del seu cicle natural i incrementar la dessalinització i la regeneració”.
  • Aprofundir en la connexió de les xarxes regionals d’abastament per aportar resiliència i flexibilitat al sistema català”, en situacions d’emergència, i  “considerant sempre el cabal ambiental de cada conca com a element essencial”.
  • Abordar “la millora de l‘eficiència i la reducció de pèrdues al sistema, en especial en els usos agrícoles on es consumeix la majoria d’aigua”.
  • Construir un projecte transformador i de consens” per aprofitar els recursos provinents dels fons europeus.

Per avançar en l’acompliment d’aquestes propostes, els professionals de l’enginyeria industrial i de camins, canals i ports, ens comprometem “a constituir una comissió estable de col·laboració entre els dos col·legis professionals” i a “debatre i fer públics els posicionaments conjunts”, abordant els temes que més contribueixin a millorar la gestió del cicle de l’aigua i amb l’objectiu de tenir major impacte i repercussió en la resta de col·legis professionals i en la societat, en general.

Els enginyers i enginyeres també ens comprometem a “seguir d'aprop les actuacions que en matèria de gestió de l’aigua es facin des de l’Administració Pública”, a fi i efecte de contribuir-hi amb la nostra opinió i fer-ne difusió entre els nostres col·lectius.

Consulta el manifest
Compartir