Mitjançant l’Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, es van suspendre les obres d’intervenció en edificis existents habitats en les que existia risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

Amb efectes des del 3 de maig de 2020, es modifica l’esmentada Ordre per tal de permetre determinades actuacions:

  1. Es podran realitzar obres en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres sempre que es compleixin les condicions següents:
    • S’ha de limitar la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades i s’han d’adoptar totes les mesures per tal d’evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb veïns de l’immoble.
    • L’accés i la sortida dels locals, habitatges o zones s’ha de produir a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.
    • Els treballadors han d’adoptar les mesures de prevenció i higiene front el  COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.
  2. Es podrà accedir a zones no sectoritzades de l’edifici per a la realització d’operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per escometre les obres.

 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. (BOE 03/05/2020)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf

Compartir