La disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha suspès els terminis per a la tramitació de procediments a les entitats del sector públic. El termini es restablirà quan perdi la vigència l’esmentat Reial Decret.
 
Per tant, fins el 29 de març, com a mínim, no es comptarà el temps en els expedients administratius en curs com poden ser llicències d’obres, sol·licituds a les administracions, concursos, licitacions, recursos administratius, etc.

Veure document BOE

També us informem que a la web del Consejo General de Ingenieros Industriales podeu trobar propostes d’actuació per a la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut davant el Covid-19.

Veure comunicació

Des del departament de certificació hem preparat un model d'ACTA DE PARALITZACIÓ TEMPORAL D'OBRA per que aquells de vosaltres que tingueu obres en execució pogueu informar els diferents agents implicats sobre la paralització de l'obra.

Descarrega el model d'Acta

La nostra assessoria jurídica queda a la vostra disposició per qualsevol dubte que us pugui sorgir sobre aquest assumpte, a través del mail assessorament@juridic.eic.cat.

 

Compartir