Què es un ERTO?

Mitjançant un ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) és possible suspendre temporalment els contractes de treball de tots o de part dels treballadors de l’empresa o reduir la seva jornada de treball entre un 10% i un 70%, permetent que els treballadors puguin accedir a les prestacions per desocupació.

Quan es pot tramitar un ERTO?

D’acord amb l’art. 47 de l’Estatut dels Treballadors, un ERTO es pot tramitar per les causes següents:

 1. Causes derivades de força major
 2. Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció


1.-  ERTO PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Quines podrien ser considerades com a causes d’un ERTO per força major?

Són causes de força major les generades per fets o esdeveniments involuntaris, imprevisibles, externs a l’àmbit de l’empresa i que impossibiliten l’activitat laboral.

En concret, són causes de força major les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma que impliquin:

 • Suspensió o cancel·lació d’activitats
 • Tancament temporal de locals d’afluència pública
 • Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i /o les mercaderies
 • Manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament de l’activitat
 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla
 • Adopció e mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària

 

Com es tramita el procediment?

 1. El procediment s’ha d’iniciar mitjançant una sol·licitud de l’empresa a l’Autoritat Laboral, acompanyada d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19 i, si escau, de la corresponent documentació acreditativa.

  L’empresa ha de comunicar aquesta sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe i la documentació a la representació d’aquestes.
   
 2. L’existència de causa de força major ha de ser constatada per l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el número de treballadors afectats.

  L’autoritat laboral ha de dictar una resolució en el termini de 5 dies des de la sol·licitud que es limita a constatar si existeix o no força major. Pot demanar un informe previ a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que l’ha d’emetre en un termini de 5 dies.
   
 3. Un cop notificada la resolució, l’empresa haurà de donar trasllat de la seva decisió als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral:
  • Si s’ha constatat l’existència de força major, l’empresa decidirà sobre l’aplicació de les mesures de suspensió de contractes o de reducció de jornada, que tindran efectes des de la data del fet causant de la força major.
  • Si no s’ha constatat l’existència força major, l’empresa podrà iniciar, si escau, un ERTE per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció.


Ha de continuar cotitzant l’empresari durant l’ERTO?

En cas d’ERTO per força major temporal vinculat al COVID-19, i mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada, es preveuen les mesures extraordinàries següents:

 • Empreses amb menys de 50 treballadors donats d’alta a la SS a data 20/02/2020:

Queden exonerades (100%) de l’abonament de l’aportació empresarial a la Seguretat Social, així com del relatiu als conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada.

 • Empreses de 50 o més  treballadors donats d’alta a la SS a data 20/02/2020:

Queden exonerades l’obligació de de cotitzar en un 75% de l’aportació empresarial


Aquesta exoneració de cotització és automàtica o cal demanar-la expressament?

L’empresari ha de presentar una instància a la Tresoreria de la Seguretat Social sol·licitant l’exoneració total o parcial. A aquests efectes, ha de comunicar els aspectes següents:

 • Identificació dels treballadors
 • Període de la suspensió o de la reducció de jornada


Aquesta manca de cotització per part de l’empresari, afecta a la persona treballadora?

No. Des del punt de vista del treballador, el període d’aplicació de  l’ERTO s’entendrà efectivament cotitzat a tots els efectes.

 

2.- ERTO PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I DE PRODUCCIÓ

Quines causes poden justificar l’ERTO?

 • Causes econòmiques:
  • Existència de pèrdues actuals o previstes o
  • Disminució persistent del nivell d’ingressos ordinaris
 • Causes organitzatives, tècniques o de producció, com per exemple:
 • Per l’escassetat o manca total dels recursos necessaris per al desenvolupament de l’activitat com a conseqüència de l’afectació pel COVID -19 d’empreses proveïdores o
 • Per un descens de la demanda que determini la impossibilitat de prestar els serveis, etc.


Com es tramita el procediment?

El procediment, que serà aplicable qualsevol que sigui el número de treballadors de l’empresa i del número d’afectats per la suspensió, és el següent:

 1. L’empresa ha de comunicar als treballadors o als seus representants, de manera fefaent, la seva intenció d’inciar el procediment
   
 2. Constitució d’una comissió representativa

  Si no existeix representació legal de les persones treballadores, s’ha de constituir, en el termini improrrogable de 5 dies, una  comissió representativa d’aquestes per a la negociació del període de consultes.

  Aquest comissió estarà integrada pels sindicats més representatius i representatius del sector al qual pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col.lectiu d’aplicació. La comissió estarà integrada per una persona por cadascun dels sindicats o, en cas de no conformar-se aquesta representació, per 3 treballadors de l’empresa.
   
 3.  L’empresa comunica formalment als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral l’obertura d’un  període de consultes.
   
 4. El període de consultes no haurà d’excedir del termini màxim de 7 dies.

  Aquest període de consultes té com a objecte negociar per assolir un acord entre l’empresa i els representants dels treballadors sobre les mesures de suspensió de contractes o reducció de jornada.
   
 5. Un cop finalitzat en període de consultes, l’empresari haurà de comunicar als treballadors i a l’autoritat
  laboral la seva decisió sobre la suspensió de contractes o reducció de jornades.

  Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar en tot cas abans de 15 dies des de l’última reunió celebrada dins del període de consultes. En cas de sobrepassar aquest termini es produirà la caducitat del procediment.
   
 6. L’autoritat laboral ha de donar trasllat de la comunicació empresarial a l’entitat gestora de les prestacions per atur (SEPE) i pot sol·licitar un informe a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que l’ha d’emetre en un termini improrrogable de 7 dies.

  La decisió empresarial podrà ser impugnada per:
  • L’autoritat laboral, a petició del SEPE, en aquells supòsits que pogués tenir per objecte l’obtenció indeguda de prestacions per part dels treballadors afectats per inexistència de causa justificativa de la situació legal de desocupació.
    
  • Els treballadors davant la jurisdicció social, que podrà declarar  la mesura justificada o injustificada.

   En cas de resultar injustificada, la sentencia declararà la immediata reanudació del contracte de treball i condemnarà a l’empresari a l’abonament de la diferència respecte de l’import percebut en concepte de prestacions per atur durant el període de suspensió, així com al reintegrament de les prestacions al SEPE.


Ha de continuar cotitzant l’empresari durant l’ERTO ?

A diferència de l’ERTO per força major, a l’ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzaves i de producció l’empresa ha de continuar cotitzant pel 100% de la quota empresarial.

El SEPE cotitzarà per l’aportació del treballador, descomptant-la de la seva  prestació d’atur.

 

QÜESTIONS COMUNES A TOTS ELS ERTOs

El treballador afectat per un ERTO cobrarà?

Durant el període que duri l’ERTO, si hi ha suspensió de contracte el treballador no percebrà cap sou de l’empresa sinó que es trobarà en situació legal de desocupació i passarà a cobrar la prestació d’atur.

Si hi ha reducció de jornada, el treballador percebrà la part proporcional de sou i la part proporcional de la prestació d’atur.

La regla general, d’acord amb la normativa laboral, és que només poden percebre la prestació d’atur aquells treballadors que hagin cotitzat un mínim de 180 dies durant els 5 anys previs a l’ERTO.

No obstant això,  com a mesura extraordinària arran de la pandèmia del COVID-19 tots els afectats per un ERTO (ja sigui per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives), tindran dret a cobrar la prestació d’atur malgrat que no hagin cotitzat el temps suficient.


Quina serà la prestació per atur?

L’import diari de la prestació serà el següent:

 • 70 % de la base reguladora durant els 180 dies primers.
 • 50% a partir del dia 181 fins al final de la prestació

La base reguladora serà la resultant de computar el promig de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, en llur defecte, del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies

extraordinàries que han originat la suspensió del contracte o la reducció de la jornada laboral.


Quant temps cobrarà el treballador la prestació d’atur?

Fins que finalitzi el període de suspensió del contracte de treball o de reducció de la jornada laboral.


Que passa si amb posterioritat a l’ERTO es produeix l’acomiadament del treballador?

El treballador percebrà la prestació d’atur si té cotitzat un mínim de 180 dies en els últims 6 anys.

El temps que hagi percebut el treballador la prestació d’atur per un ERTO justificat en base al COVID-19 no computa a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts. És a dir, no es perd l’atur acumulat de cara a futures prestacions.


Què succeeix si l’empresa no tramita un ERTO però es paralitza l’activitat?

La persona treballadora conserva el dret a percebre el seu salari.

 

Existeix alguna obligació complementària en el cas del Covid-19?

Sí. El Reial Decret Llei 80/2020, estableix de manera separada de l’articulat:

Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo.

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad

Documents per demanar un ERTO

Més informació

Àrea jurídica Enginyers Industrials de Catalunya
Email: assessorament@juridic.eic.cat 
Telèfon: 93 319 23 00

Compartir