El Parlament català ha aprovat una modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que estableix que serà la Generalitat qui habilitarà els col·legis professionals i les altres Entitats Col·laboradores de l’Administració (ECA) per actuar a tot Catalunya enlloc d’haver de fer-ho a cada ajuntament particular. Aquesta mesura, que permetrà agilitzar la concessió de les llicències d’obres i avançar en la digitalització dels expedients de llicències urbanístiques municipals, ha estat impulsada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Consell Català de l’Arquitectura Tècnica, el Col·legi d’Enginyers Industrials i el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb el recolzament del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i de l’administració local (l’Associació Catalana de municipis mitjançant la seva Fundació Municipalista d’impuls territorial).

Aquesta modificació de la Llei d’Urbanisme forma part de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat i regula de forma expressa la responsabilitat dels col·legis professional i les ECA en l’emissió dels informes d’idoneïtat tècnica. Ha estat negociada per aquests quatre consells i col·legis, amb l’aprovació majoritària de tots els partits

Les modificacions han estat aprovades pel Parlament el passat divendres 10 de març i ha entrat en vigor avui mateix, un cop publicada la Llei al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Actualment, aquests quatre consells i col·legis estan negociant amb el Govern de la Generalitat el desenvolupament reglamentari de la modificació del text refós, a fi d’aprovar properament el Decret de regulació de les entitats habilitades en l’àmbit urbanístic.

Compartir