D'acord amb el que estableixen els nostres estatuts, durant la segona quinzena de novembre se celebraran eleccions per renovar la meitat de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

És per aquest motiu que us informem:

  1. Que a les diferents demarcacions i Delegació del Vallès del Col·legi hi ha a la teva disposició per consultar l’actual cens electoral així com els vigents estatuts.
  2. Que s’ha constituït la Junta electoral amb els següents membres: Sr. Josep Canós Ciurana (president) Marta Margarit Borras (secretària) Xavier Cordoncillo Fontanet, Vicenç Aguilera Caelles, Manuel Alinque Aparicio, Antoni Casamayor Santiago, Maria Loreto Casas García, Virginia Guinda Lacalle, Òscar Martínez Hernández, Ignasi Rafel Celada, Víctor Riera Casals i Josep Maria Serena Sender.
  3. Que atesa la modificació estatutària aprovada, que redueix el nombre de vocals de la Junta de Govern, s’han de renovar exclusivament els càrrecs de Vicedegà/na, Secretari/a i Interventor/a.
  4.  Que d’acord amb la Disposició Transitòria Única del Reglament Electoral aprovat per Junta General de data 13 de desembre de 2018 i quin control de legalitat es va efectuar per Resolució JUS/1794/2019, de 25 de juny, publicada al DOGC de 8 de juliol, les eleccions anteriors a 31 de desembre de 2021 s’efectuaran d’acord amb el procediment dels articles 35 a 42 dels estatuts del Col·legi aprovats per Junta General Extraordinària de 14 d’octubre de 1999 i modificats per Juntes Generals Extraordinàries de 23 de febrer i 30 de març de 2009 i 15 de desembre de 2016. Articles que mantenen vigència fins a 31 de desembre de 2021.
  5. Que d’acord amb la mateixa Disposició Transitòria, les persones que resultin electes en aquest procés electoral ocuparan els seus càrrecs exclusivament fins a les eleccions que es convoquin l’any 2022.
  6. Que el termini de presentació de candidatures a la Secretaria del Col·legi finalitza el dia 25 d’octubre de 2019 a les 14h. i s’han de formalitzar d’acord al que preveien els articles 35 a 42 dels estatuts del Col·legi aprovats per Junta General Extraordinària de 14 d’octubre de 1999 i modificats per Juntes Generals Extraordinàries de 23 de febrer i 30 de març de 2009 i 15 de desembre de 2016.
  7. Que com a conseqüència de l’acord que va prendre la Junta General del dia 18 de juny de 2015 les comunicacions d’aquest procés electoral ordinari s’efectuaran preferentment per correu electrònic, tauler d’anuncis i pàgina web, però si algun/a col·legiat/da, en qualsevol moment, ho sol·licita expressament se li remetran també les comunicacions per correu postal.
Carta del degà
Compartir