Junta General Ordinària COEIC - 14/06/2018

dijous, 14 juny, 2018
D'acord amb el que preveu l'article 24 dels Estatuts del Col•legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, es convoca Junta General Ordinària pel proper dia 14 de juny de 2018 a les 18:00 hores en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona, a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a. planta, Barcelona.
 
ORDRE DEL DIA
 
2. Nomenament de tres interventors d’acta.
3. Informació del Degà sobre la marxa de l’entitat.
4. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals 2017.
5. Torn obert de paraules.
 
Jordi Mas i Sabaté
Secretari del COEIC                                           
 
Barcelona, 31 de maig de 2018
 
 
D’acord amb el que estableix l’article 24 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, serà possible la representació d’un col·legiat per un altre, mitjançant la delegació per escrit amb signatura autèntica del delegant i fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Aquesta delegació haurà de ser per causa de malaltia o absència forçosa que s’explicitarà. Cap col·legiat podrà tenir més de dos vots delegats. Descarregar vot delegat.