Eleccions Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

dijous, 5 octubre, 2017

Benvolgut/da company/a,

Desitjo informar-te que d’acord amb el que estableixen els nostres estatuts, durant la segona quinzena de novembre es celebraran eleccions per renovar la meitat de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

És per aquest motiu que et faig avinent la següent informació:

1. Que a les diferents demarcacions i Delegació del Vallès del Col·legi hi ha a la teva disposició per consultar l’actual cens electoral i els vigents estatuts.
2. Que la Junta electoral ha estat constituïda amb els següents membres: Srs/a. Pere Palacín (president), Jordi Mas (secretari), Enric Blasco, Joan-Carles Casas, Manuel Cermeron, Iñigo Gurrea, Marc Pérez Pey, Marc Pérez Puigdengoles, Josep Maria Servent i Esther Tomàs. 
3. Que d’acord al que preveuen els nostres estatuts, correspon cessar i per tant s’han de renovar: per un termini de 4 anys els càrrecs de degà/ana, vicesecretari/a, tresorer/a i 9 vocals; i per un termini de 2 anys l’interventor/a i 1 vocal (per dimissions del Srs. Guillem Boira i Marc Joan Cabrera) 
4. Que el termini de presentació de candidatures a la Secretaria del Col·legi finalitza el dia 25 d’octubre de 2017 a les 14 h. i que s’han de formalitzar d’acord amb el que preveuen els nostres estatuts. 
5. Que com a conseqüència de l’acord que va prendre la Junta General del dia 18 de juny de 2015 les comunicacions d’aquest procés electoral ordinari s’efectuaran preferentment per correu electrònic, tauler d’anuncis i pàgina web, però si algun/a col·legiat/da, en qualsevol moment, ho sol·licita expressament se li remetran també les comunicacions per correu postal. 

Ben cordialment,

Pere Palacín Farré. President de la Junta Electoral del COEIC