Revisió Circular 089/2012 sobre l'Autorització d'abocament

dilluns, 29 juny, 2015

Una de les novetats importants es la següent: 

Les activitats (usuaris no domèstics) contemplades a l’article 28 del RMAAR i que aboquin a la xarxa de clavegueram exclusivament aigües residuals sanitàries no són objecte de prèvia autorització. Aquesta se substituirà per una declaració responsable que es tramitarà d’acord amb el que s’estableix a l’article 32.1 del citat reglament que es pot trobar a la web de l’Àrea Metropolitana de Barcelona https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits

Consulteu la nova circular:

http://www.eic.cat/infocentre/normativa/taules-consultives/tascom