Junta General

La Junta General, constituïda per la totalitat de les persones col·legiades, és l'òrgan superior d'expressió de la voluntat del Col·legi. Tots els/les col·legiats/ades i els òrgans de govern del Col·legi resten obligats al compliment dels acords que aquella adopti, de conformitat amb els Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Convocatòries

Dijous 29 d'octubre de 2020 - 18:30 per ZOOM:

Convocatòria Junta General Ordinària del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya - ORDRE DEL DIA

Donades les circumstàncies actuals ocasionades pel COVID-19  la Junta es celebrarà en línia, en segona convocatòria i a través de la plataforma Zoom.

És necessari realitzar la inscripció prèvia, fins el dia 28 d'octubre i un cop realitzat el registre es rebrà les instruccions completes per a la connexió.

 

Acords de les Juntes celebrades