Junta General

La Junta General, constituïda per la totalitat de les persones col·legiades, és l'òrgan superior d'expressió de la voluntat del Col·legi. Tots els/les col·legiats/ades i els òrgans de govern del Col·legi resten obligats al compliment dels acords que aquella adopti, de conformitat amb els Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.