Junta General

La Junta General, constituïda per la totalitat de les persones col·legiades, és l'òrgan superior d'expressió de la voluntat del Col·legi. Tots els/les col·legiats/ades i els òrgans de govern del Col·legi resten obligats al compliment dels acords que aquella adopti, de conformitat amb els Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Convocatòries

Dimarts, 13 de juny de 2023, 18:30 hores - Seu EIC, Via Laietana, 39, Barcelona

Convocatòria de la Junta General Ordinària del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Consultar l'ordre del dia

Acords de les Juntes celebrades

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016