L’Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya volen posar de manifest el seu compromís en l'impuls de mesures que facilitin el canvi cultural necessari per avançar cap a l'equitat de gènere i en línia del que apunta l’objectiu numero 5 dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible l'ONU). Amb aquest motiu impulsen el següent decàleg:

  1. Es donarà visibilitat a les dones enginyeres i es treballarà per a incloure-les de forma sistemàtica en els òrgans de govern, junta i comissions.
  2. Es vetllarà per a què aquesta visibilització s’estengui també en tots aquells actes que s’organitzin o on hi hagi representació institucional, tot garantint-ne sempre la paritat.
  3. S’utilitzarà una comunicació i un llenguatge no sexista, que es traduirà en l'ús del concepte genèric "Enginyeria" en comptes d'"Enginyers" en tots els àmbits possibles.
  4. Es treballarà en el foment de l'equitat laboral a l'enginyeria, tot posant en evidència dades i indicadors d'equitat que ajudin a reduir les situacions  discriminatòries en els sectors industrial, serveis i administració pública.
  5. Es donarà a conèixer el present decàleg a totes les empreses i institucions amb les que es té vinculació, amb la voluntat de què també impulsin la divulgació d'indicadors i el desenvolupament de plans d’acció per avançar cap a la paritat.
  6. Es donaran a conèixer referents femenins que reflecteixin i difonguin el paper de les dones en el sector de la tecnologia i l'enginyeria industrial.
  7. Es potenciarà la figura de mentores que acompanyin les recent titulades en el seu procés d'incorporació al mercat laboral.
  8. Es treballarà per fomentar les vocacions lligades als camps de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques en totes etapes eductives, principalment entre les nenes i noies.
  9. Es donarà un especial suport a les afectades en tota situació de discriminació per raons de gènere dins de l'àmbit laboral així com en qualsevol cas de violència contra les dones.
  10. Es treballarà per posar de manifest la riquesa de la inclusió i la diversitat social i cultural en tots els àmbits, entre altres la necessitat d’incrementar i donar suport al  talent femení en l’entorn de l’enginyeria.

L’Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya ens comprometem a implementar i difondre aquest decàleg.