El Col·legi i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya estem compromesos amb l’equitat de gènere i en aquest sentit hem renovat el nostre decàleg, actualitzant-lo en els següents aspectes:

1.

Donem visibilitat a les dones enginyeres i treballem per a incloure-les de manera sistemàtica en els òrgans de govern, junta i comissions, vetllant perquè s'estengui aquesta visibilitat a tots els actes que s'organitzin o on hi hagi representació institucional tot garantint-ne sempre la paritat. 

2.

Utilitzem una comunicació i un llenguatge no sexista, que es tradueix, entre altres, en l'ús del concepte genèric "Enginyeria" en comptes d'"Enginyers" en tots els àmbits possibles.

3.

Treballem en el foment de l'equitat laboral a l'enginyeria, tot posant en evidència dades i indicadors d'equitat que ajudin a reduir les situacions  discriminatòries en els sectors industrials, serveis i administració pública.

4.

Donem a conèixer el present decàleg a totes les empreses i institucions amb les quals es té vinculació, amb la voluntat que també impulsin la divulgació d'indicadors i el desenvolupament de plans d'acció per avançar cap a la paritat

5.

Promovem l'equitat a totes les aliances que s'estableixin des del Col·legi i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.

6.

Donem a conèixer referents femenins que reflecteixin i difonguin el paper de les dones en el sector de la tecnologia i l'enginyeria industrial.

7.

Potenciem la figura de mentores que acompanyin les recentment titulades en el seu procés d'incorporació al mercat laboral.

8.

Treballem per a fomentar les vocacions lligades als camps de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques en totes etapes eductives, principalment entre les nenes i noies.

9.

Treballem per fomentar la diversitat social i cultural en tots els àmbits, també en el foment del talent femení en l’entorn de l’enginyeria. 

10.

Donem un suport especial a les persones afectades en tota situació de discriminació per raons de gènere, socials o culturals dins de l'àmbit laboral, així com en qualsevol cas de violència contra les dones. 

Els professionals de l'enginyeria ens comprometem a complir aquest decàleg. Perquè només amb la implicació de tots i totes farem el canvi necessari per a construir una societat més igualitària, més equitativa i més justa.