Membres d'Honor

D’acord amb l’article 68 dels estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, la distinció Col·legiat d’honor, serà per a aquell col·legiat amb un mínim d’antiguitat de 25 anys que pels seus mèrits professionals i personals i per l’estima de què s’ha fet mereixedor, es consideri digne de posseir aquesta distinció. Un cop concedida haurà de donar-se’n testimoni en acte públic, en el qual es farà palesa la deferència en un document i un distintiu adients.

D’acord amb l’article 7 dels estatuts de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, la distinció Soci d'Honor serà per a aquell associat que pels seus serveis a la ciència, a la tècnica, a la indústria, a l’enginyeria o a l’Associació o Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya sigui considerat mereixedor de l’esmentada distinció per la Junta Directiva, la resolució de la qual caldrà que sigui confirmada en la primera reunió de la Junta de Representants que se celebri. Tal distinció perdurarà mentre subsisteixin les condicions que la van motivar. 


 

Soci d'Honor i Col·legiat d'Honor a Jordi Guix i Armengou

A la Junta de Represenants de l'AEIC i a la Junta de Govern del COEIC celebrades el 15 de juny de 2017 es va aprovar per assentiment unànime dels presents la concessió al Sr. Jordi Guix i Armengou la distinció de soci d'honor i col·legiat d'honor a títol pòstum.

Jordi Guix va destacar professionalment per la seva activitat en l’àmbit de l’enginyeria industrial tant en l’àmbit docent com en l’àmbit de la gestió en el camp sanitari on va ostentar diversos càrrecs, i, principalment, va destacar per la seva dedicació a les institucions dels enginyers, Col·legi i Associació, tant en l’àmbit intern de les comissions com en l’àmbit extern amb la seva participació a les Juntes de Govern i Directiva durant més de setze anys. Participació que va culminar amb el deganat i la vicepresidència primera des de l’any 2013 fins al seu traspàs.

Distincions al Sr. Jordi Guix i Armengou

Acte In Memoriam, 21 de juny de 2017​