Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Història

Per decret de 9 d'abril del 1949 es creen els Col·legis Professionals d'Enginyers Industrials. Només un any i mig més tard, el 8 de novembre del 1950, el president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Barcelona procedeix a la constitució de la que serà la primera Junta de Govern del Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona, Agrupación de Cataluña. D'acord amb el que es preveu en els Estatuts del Col·legi, l'any 1951 es creen les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, així com la delegació a Sabadell de la demarcació de Barcelona.

Objectius

Entre els objectius que s'estableixen en els estatuts del Col·legi, s'hi poden destacar els següents:  

  • Ordenar l'exercici de la professió dels col·legiats i vetllar per l'ètica i la dignitat professional.

  • Assumir la representació exclusiva de la professió i la seva defensa, i vetllar pels drets i deures dels col·legiats.

  • Assessorar l'Administració, els particulars i els col·legiats emetent informes o resolent consultes.

  • Impulsar el desenvolupament d'activitats científiques, tècniques, econòmiques, socials i culturals relacionades amb la professió.

  • Fomentar el desenvolupament de la recerca i del progrés tecnològic en benefici del desenvolupament industrial.

  • Vetllar perquè cap persona realitzi actes propis de la professió d'enginyer industrial si no disposa de l'acreditació corresponent.