EIC - Demarcació de Tarragona

Junta directiva

Junta Directiva

Jordi Renom i Sotorra

President

Josep Canós i Ciurana

Vicepresident 1r

Carles Sans i Ravellat

Vicepresident 2n

Ginés Alarcón i Martínez

Vicepresident 3r

Llum Llosa i Oliva

Interventora

Òscar Gimeno i Prats

Secretari

Pere Roca i Carles

Delegat de serveis

Narcís Armengol i Gelonch

Vocal

Mireia Furriol i Fornells

Vocal

Oriol Martínez i Huguet

Vocal

Gian-Lluís Ribechini i Creus

Vocal

Xavier Roca i Ramon

Vocal

Maria Salamero i Sansalvadó

Vocal

Olga Tomas i Huerva

Vocal

Francesc Figueras i Bellot

President de la Delegació del Vallès

Salvador Arqué i Franquesa

President de la Demarcació de la Catalunya Central

Jaume Masgrau i Plana

President de la Demarcació de Girona

Guillem Boira i Herreros

President de la Demarcació de Lleida

Lluís Maestre i Oliva

President de la Demarcació de Tarragona