L’entorn actual de l’energia, com a bé escàs, és un entorn de canvi,  impulsat per l'entorn econòmic, l’aparició de noves tecnologies renovables competitives, els canvis en els mercats energètics, les noves demandes dels usuaris i els requeriments del canvi climàtic als que cal fer front amb urgència.

Les exigències del canvi climàtic que es materialitzen a nivell global en els acords dels països que formen part de les NNUU concretats en les reunions denominades COP i en concret les del COP21 i COP25, malgrat les seves limitacions i a nivell Europeu es concreten en les directives derivades del posicionament de la UE enunciades en el document "Clean Energy for All Europeans" (The EU Winter Package 30 nov. 2016),  a l’estat espanyol el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima "(PNIEC ), i a Catalunya,  en la Llei de Transició Energètica (agost de 2017) i el "Pacte Nacional per a la Transició Energètica".

La Comissió d’Energia dels Enginyers Industrials de Catalunya  considera especialment rellevant  treballar en l’aplicació del Pla Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) i el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica que marquen el desenvolupament d'activitat energètica en els properes dècades.

Amb aquesta finalitat, la visió de treball de la comissió pretén integrar, debatre i reflexionar sobre la visió des de dos punts de vista:

  • des de les fonts de generació transport i distribució d’energia,
  • des del punt de vista de l’usuari final

juntament amb una visió transversal sobre l’entorn regulatori.

Aquest doble aspecte coincideix amb allò establert a el EU Winter Package, donant valor i impulsant el concepte de “Consumidor actiu” o Prosumer.

El concepte de que el consumidor, residencial, industrial, de grups cooperatius, o de xarxes intel·ligents, que poden ser alhora productors d’energia elèctrica, en l’entorn de canvi tecnològic en particular, el de l’energia fotovoltaica, està canviant el sistema elèctric tradicional, i es pretén impulsar encara més la seva transformació.

Per altra banda, avui l’energia és un vector transversal que és present en forma determinant en moltes activitats econòmiques i industrials. Especialment pel seu impacte en el consum, la mobilitat i el transport i en l’estalvi i l’eficiència, la construcció.

L’energia ha estat des dels orígens de la indústria a Catalunya el recurs bàsic sobre el que s’ha desenvolupat i els enginyers industrials l’han gestionada des de fa mes de 150 anys. Els enginyers hem de fer una reflexió continuada, fer un seguiment de com es gestionen i s’apliquen a la industria, a la construcció i als serveis les millors pràctiques i les innovacions que s’estan produint són constants amb la digitalització i els nous coneixements energètics. El bon ús energètic ha de ser l’eix conductor.

En particular caldrà fer un seguiment dels processos industrials intensius energètics, millorar els ratis d’intensitat energètica i de les millors pràctiques per a minimitzar, reduir i estalviar el seu consum.

 

TEMES D'INTERÈS

Energies renovables i solucions energètiques

Gestió i eficiència energètica 

  • A la indústria
  • A la construcció i els serveis
  • A la mobilitat

L’emmagatzematge de l’energia

La qualitat dels serveis energètics

Generació, transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica

La innovació energètica

El futur de les energies primàries

 

Més informació de les àrees temàtiques i Grups de Treball

 

 

ORGANITZACIÓ DE LA COMISSIÓ

La comissió treballarà en reunions plenàries, Grups de treball d’àrees temàtiques i transversals com el de regulació energètica.

La comissió vol treballar per integrar les futures generacions de professionals de l’enginyeria, i en particular a les joves enginyeres, avui poc presents a la comissió.

 

GRUPS DE TREBALL

 

INSCRIPCIONS

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

INSCRIPCIÓ