La Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular s'enquadra en el grup de les comissions tècniques dels Enginyers Industrials de Catalunya. Està formada per professionals de diferents àmbits i amb una clara vocació de compartir coneixements i experiències en l'àmbit de l'enginyeria, en especial, en aquells camps relacionats amb els anomenats vectors ambientals (aigua, energia, residus, emissions, ...)

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Societat Digital - Tecnologies de la Informació i la Comunicació està formada per professionals, majoritàriament enginyers industrials, amb una clara vocació per intercanviar opinions i difondre-les al voltant de l’ús de les noves tecnologies TIC aplicades a l’empresa per aconseguir millores en la seva competitivitat.

OBJECTIUS

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Mobilitat, dins el marc estatuari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d´actualitat, organitzen jornades d'interès per al col·lectiu, i, en general, es crea una linia d'opinió que permet al Col·legi posicionar-se davant aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport.

Actualment dintre de la Comissió de Mobilitat existeixen els Grups de Treball d'Aeronàutica, Automoció i Indústries Ferroviàries.

natalia.bartres


Related Posts


Entenem la Indústria 4.0 com el marc en el que s’hibriden avui la innovació –pròpia o adoptada d’altres sectors− de diferents tecnologies de la producció, amb l’objectiu d’assolir majors nivells de qualitat de producte, flexibilitat de producció i eficiència dels actius, que permet a les empreses competir en un món globalitzat.

admin


Related Posts


La Comissió d'Indústria Química està integrada per professionals de diferents àmbits (universitari, empresarial, etc), relacionats tots ells amb la indústria química. Conscients de la mancade representació institucional, aquesta comissió pretén ser un referent per a tots els enginyers que actuïn en l'àmbit de la industria química..

OBJECTIUS

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió de Gestió Empresarial de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure: Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l´empresa i en tots els sectors d'activitat. Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d'abast territorial. Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps. L'intercanvi d'informació i d'experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d'empreses.

natalia.bartres


Related Posts


La Comissió d'Enginyeria de la Salut té com a base els següents aspectes:

MISSIÓ

Actuar com una plataforma d’enginyers interessats en el coneixement, el networking i noves tendències en l’àmbit de la enginyeria de la salut.

COL·LECTIU A QUI VA DIRIGIT

natalia.bartres


Related Posts


MISSIÓ

La Comissió de Transferència de Tecnologia i Coneixement respón a la necessitat de potenciar l’aportació dels Enginyers Industrials a la transferència del coneixement i de la tecnologia, des les universitats, centres de recerca i centres tecnològics de Catalunya, fins al teixit industrial i empresarial on contribueixen al progrés i el benestar econòmic i social del país. Impulsar els sectors d’activitat de l’enginyeria relacionats amb la societat del coneixement.

MISSIÓ

natalia.bartres


Related Posts