Procés Electoral del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Es convoquen eleccions per al 23 de novembre.

divendres, 17 novembre, 2017

 

Segueix el debat de les dues candidatures a través del Canal Enginyers.

1. Candidatures

En el procés electoral del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, que compleix amb el que estableixen els vigents estatuts, la Junta Electoral ha acceptat les següents candidatures per a la renovació ordinària dels càrrecs de deganat, vicesecretaria, tresoreria i nou vocalies; i, per un termini de dos anys, d’intervenció i una vocalia. 

   

Enginyers en Acció                                        rE_generació

D’acord amb l’article 36, s’haurà de procedir a les eleccions, que es faran el dia 23 de novembre a la seu central dels EIC, Via Laietana, 39. La votació s’obrirà a les 9 hores del matí i es clourà a les 20 hores del vespre del dia assenyalat.

D’acord amb l’article 37 dels estatuts, la votació es podrà realitzar de dues maneres:
a) Personalment, acudint el dia fixat per a l’elecció a la Mesa electoral. El col·legiat/ada haurà d’identificar- se mitjançant carnet col·legial o document oficial acreditatiu, amb fotografia en qualsevol cas.
b) Enviant el vot al Col·legi per correu o altres mitjans amb anterioritat a la data fixada per a l’elecció (mireu al dors les instruccions del vot per correu). En qualsevol cas, el vot personal té preferència i anul·la el vot per correu que haurà pogut emetre el col·legiat/ada amb anterioritat.

Al web del Col·legi s’actualitzarà la informació del procés electoral. 

 

 

2. Procediment de vot

- Marcar amb X (Només es pot votar un candidat/a per a cada càrrec i grup de vocals. Més de 5 creus o 2 creus per a un mateix càrrec invalida la papereta).

Introduir la butlleta de vot dins del sobre BLANC 

Introduir el sobre blanc dins del sobre GROC 

- SIGNAR el sobre GROC, PER ON ES TANCA, per posterior verificació del pèrit cal·lígraf. Indicar-hi el NOM + COGNOM + DNI+NÚM.COL·LEGIAT/DA 

         

Introduir el sobre groc signat, més una FOTOCOPIA DEL DNI, en el tercer sobre que conté impresa l’adreça de l’apartat de correus del COEIC

Aquest sobre amb l’adreça d’apartat de correus es pot remetre per correu, missatgeria o dipositar-lo a les diferents seus col·legials. En tot cas, ha d’arribar abans de les 09:00 hores del dia de les eleccions.

3. Entrevista amb els candidats