Influència

Influir en la societat des dels valors de l’enginyeria

Els Enginyers Industrials de Catalunya projectem la força conjunta d’un col·lectiu professional clau en el món tecnificat en què vivim, necessària per influir en la societat des dels valors que conflueixen en l’enginyeria. Aportem a les administracions, de manera transparent i independent, els legítims interessos i les opinions que ajuden a prendre les decisions més eficients en benefici de tota la societat.

Des de la proximitat a enginyeries, empreses i administració on s’exerceix la professió, aportem criteri als òrgans legislatius i executius sobre els reptes i necessitats en tots els àmbits en què s’estén l’enginyeria: energia, medi ambient, mobilitat, indústria i política industrial, construcció, tecnologies TIC, etc...

Serveis | XarxaVeu | Marca

Intermediació

Opinió experta vers
l’Administració Pública

Taules consultives

Normativa a consulta

Grups de treball