Assessorament especialitzat en diferents tipus de consulta de caire professional

Atenció a les consultes jurídiques dels enginyers en assumptes professionals: consultes civils, laborals i fiscals.

Assessoria Fiscal

Resposta a les consultes generals referides a diferents tributs (IVA, IRPF, Impost sobre societats, taxes, etc.) i en particular:

 • Declaració censal
 • Declaracions periòdiques
 • Obligacions comptables i registrals
 • Facturació
 • Despeses deduïbles
 • Imputació d’ingressos
 • Inspeccions tributàries
FAQs desgravació quotes col·legials

Assessoria jurídica general

Resposta a consultes referides a diferents aspectes professionals:

 • Obligacions relatives a l’inici de l’activitat professional (assegurança, previsió, social, etc.) i exercici autònom
 • Revisió de la documentació relativa a l’encàrrec professional, la seva formalització i, si s’escau, rescissió
 • Redacció de models de determinats documents
 • Constitució de societats mercantils, societats professionals d’enginyeria
 • Atribucions professionals i competències de les titulacions d’enginyeria (informes, recursos, etc.)
 • Resp. civil, administrativa, penal, etc.
 • Aplicació de normativa específica del sector - Tràmits davant les Administracions.
 • Peritatges
 • Reclamació d’honoraris (només assessorament)
 • Revisió de les bases de convocatòries de selecció de personal a l’Administració i, si s’escau, interposició de recursos
 • Defensa jurídica de la professió

Assessoria Laboral

Resposta a les consultes generals referides a contractació laboral i, en particular:

 • COVID-19
 • Modalitats de contractes
 • Drets i obligacions laborals
 • Qüestions relatives a salaris, pagues extres, vacances, categories laborals
 • Seguretat social
 • Acomiadament, liquidació d’indemnitzacions
 • Baixa voluntària del treballador (preavís, conseqüències...)
 • Jubilació
 • Prestació de desocupació
 • Convenis col·lectius
 • Compatibilització de la pensió de jubilació amb l’exercici professional lliberal
Fes la teva consulta

Declaració responsable davant l’Administració

Servei de tramitació de Declaració responsable de no estar inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l’Administració.

Servei normativa a consulta

Registre d’enginyers per participar en les aportacions als esborranys de normativa a consulta.

Necessites més informació?

Contactar