Fes-te del Col·legi o l'Associació

INSCRIPCIÓ ENGINYERS/ES INSCRIPCIÓ ESTUDIANTS

Titulacions i Quotes

Titulacions pre-Bolònia

Enginyeria Industrial

Enginyeria Geològica

Enginyeria Química

Enginyeria d'Organització Industrial

Màsters Universitaris

Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Màster Universitari en Enginyeria Geològica

Màster Universitari en Enginyeria Química

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització Industrial

Màster Universitari UdG: d'Erasmus Mundus European Masters's in Vision and Robotics

Màsters Universitaris de la UPC

  • Erasmus Mundus Master's Degreee in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)
  • Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
  • Ciència i Enginyeria de Materials
  • Automàtica i Robòtica (Master's Degree in Automatic Control and Robotics)
  • Enginyeria d'Automoció
  • Màster Internacional en Enginyeria de l'Energia
  • Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
  • Enginyeria Tèxtil i Paperera
  • Degreee in Nuclear Engineering

Màster Universitari de la Universitat Rovira i Virgili en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica

Quotes

ORDINÀRIA
316 /any
Tots els que no s'incloguin en cap de les següents
Reingrés
REDUÏDA
158 /any
Enginyers/es de 30 a 34a (**)
Enginyers/es de 70 a 74a (***)
Enginyers/es aturats amb situació d'atur <3a
Enginyers/es en excedència territorial amb RCP
MÍNIMA
50 /any
Enginyers/es fins a 30a (**)
Enginyers/es >75a (***)
Enginyers/es aturats amb situació d'atur >3a
Enginyers/es en excedència territorial sense RCP
GRATUÏTA
0 /any
Estudiants
Ingrés

(*) Als professionals vinculats només a Associació o col.legi se'ls aplicarà al totalitat de la quota a l'entitat que correspongui.

(**) Les incorporacions anteriors al 2018 se seguiran regint per l'anterior política de quotes. L'import satisfet en quota l'any anterior pels enginyers/es de fins a 34 anys, es podrà destinar íntegrament a formació en els EIC.

(***) En tots el casos caldrà no trobar-se en actiu i tenir una pertinença mínima de 15 anys als EIC.

Les incorporacions anteriors al 2018 que hagin gaudit de la subvenció del 100% de la quota, que no estiguin en actiu i siguin majors de 70 anys, se'ls aplicarà la quota mínima amb caràcter voluntari.

 

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA D'INSCRIPCIÓ