Taula Consultiva Instal·lacions Tèrmiques (RITE) i de Gas

Objectius

La TC-IG vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions de gas i d'instal·lacions tèrmiques en edificis, subjectes a reglament.

La Taula té com a objectius:

 • Treballar aspectes i problemes d’interpretació de la normativa.
 • Crear grups tècnics reduïts per treballar temes específics
 • Proposar possibles revisions dels procediments administratius que afecten a les instal·lacions i als agents
 • Detectar necessitats de formació dels agents i promoure-les
 • Detectar necessitats d’actuacions de difusió – informació, i promoure-les
 • Obtenir indicadors d’incidents / accidents d’aquests tipus d’instal·lacions
 • Analitzar el sector des de l’òptica de noves amenaces i oportunitats

Funcionament

La TC-IG es reuneix cada 4 mesos. La secretaria és alternant entre el COEIC i el CCETIC. Abans de cada la reunió es realitza una ponència de temes que interessen els membres de la taula.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Cada entitat membre de la Taula farà difusió dels acords adoptats.

L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat traslladaran a la Taula les consultes de les persones dels col·lectius que representen.

La documentació treballada a la TC-IG es troba en el següent enllaç: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/estadistiques/taules-consultives/

Integrants del grup

 • Generalitat de Catalunya
  • Sub-direcció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement.
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Lleida
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Terres de l'Ebre
 • Organismes de Control
  • APPLUS Norcontrol
  • ATISAE
  • ECA - Grupo Bureau Veritas
  • OCA-ICP
  • EUROCONTROL
  • SCISA
  • SGS
  • TUV Rheinland
  • Ambiental Secció de Seguretat Industrial
  • TUV NORD
 • Col·lectius professionals
  • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
  • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC)
 • Associacions, Gremis, Federacions, Patronals
  • Asociación de Fabricantes de generadores y emisores de calor por agua caliente (FEGECA)
  • Asociación Española del Gas (SEDIGAS)
  • Associació d'Instal·ladors Catalans Oficials (AICO)
  • Associació Espanyola de Operadores de Gasos Licuados de Petróleos (AOGLP)
  • AOGLP - CEPSA
  • AOGLP - Primagas
  • AOGLP - VITOGAS
  •  Asociación de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales de Marca (PASGAS)
  • Federació catalana d'empreses instal·ladores (FEGICAT)
  • Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat (GCVAC)
  • Gremi de Reparadors i Mantenidors d’Aparells d’Ús Domèstic i Industrial de Catalunya
  • Gremi d'Instal·ladors de Girona
  • Gremi de Terrassa d’instal·ladors (GREINTEC)
 • Empreses del sector
  • GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
  • REPSOL BUTANO
  • ARISTON THERMO ESPAÑA
  • BAXI CALEFACCIÓN
  • BOSCH - BUDERUS
  • JUNKERS
  • SAUNIER DUVAL
  • VAILLANT

Documents relacionats

Documents i Novetats

Legislació de seguretat industrial d'instal·acions de gasos combustibles

Legislació de seguretat industrial d'instal·acions tèrmiques en edificis

2021

Es troba a l'enllaç http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/formularis/construccio-i-instal-lacions/calefaccio/

Motivació: Arran de la publicació de la convocatòria d’ajuts a instal·lacions d’autoconsum, emmagatzematge i renovables tèrmiques en el sector residencial. Aquesta convocatòria parteix de les bases que va elaborar el Ministeri, el reial decret 477/2021. Una de les línies d’ajut (programa d’incentius 6) subvenciona instal·lacions renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, aerotèrmia i geotèrmia. Al reial decret 477/2021 es diu que a la sol·licitud caldrà presentar: “proyecto o memoria técnica, (según proceda y de acuerdo con el RITE).”

Nota: El model pot patir alguna modificació, per la qual cosa és convenmient anar-lo a buscar a Canal Empresa cada vegada que es necessiti.

2019

 • Es troba en tramitació el Proyecto Real Decreto contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios (Ministerio para la Transición Ecológica) , que transposa la Directiva 2012/27/UE d’eficiència energètica. La seva publicació s’espera a principis del 2020.
 • S’està treballant en l’actualització del RITE:

Actualment és vigent el RD 1027/2007 + modificació de 2013.Les noves propostes de modificació incorporaran els requeriments de tres directives europees d’eficiència energètica i energies renovables.

 • 1a proposta de modificació: bàsicament sobre tramitació administrativa; prevista pel maig de 2020 (si hi ha govern).
 • 2a proposta de modificació: de caire més tecnològic; prevista pel 2021.

La Generalitat forma part del consell assessor de les modificacions del RITE.

Per la seva part, a nivell de legislació autonòmica, la Generalitat va avançant amb el nou Decret, alineat amb el nou RITE.

2018

Necessites més informació?

Contactar