Aparells calibrats i verificats

Conjunt d’aparells de mesura que disposen dels certificats de cal·libració i verificació obligatoris, per realitzar les comprovacions tècniques que necessitin els enginyers col·legiats/ associats.

Luxímetre Luminancímetre

Característiques de l'aparell: 

 • Luxímetre digital de conformitat a la norma DIN 5032 clase B i CIE núm. 69
 • Lectura en lux (lx) i footcandles (fc)
 • Rang de 0,01 a 199900 lux
 • Memòria de 100 valors.
 • Port USB
 • Accessori per mesurar en cd/m2.

Aplicacions:

 • Prevenció de la contaminació lumínica.
 • Mesura de la intensitat de la il·luminació pública en estacions de treball, edificis públics, instal·lacions esportives i parcs.
 • Comprovació de la qualitat de fonts de llum i realització de proves de qualitat en la seva fabricació. Processos de certificació i inspeccions.
 • Mesura de la intensitat de la il·luminació, per exemple en  instal·lacions d'il·luminació d'emergència.

Preu de lloguer:

31€+IVA pel lloguer durant 2 dies laborables consecutius

Condicions: 

 1. Estar col·legiat/da o associat/da.

Reserva: 

A través del telèfon  93 319 23 00.

Sonòmetre

Característiques de l'aparell:

 • Sonòmetre integrador de tipus 1 segons IEC i ANSI.
 • Analitzador d’espectres en temps real, bandes d’octava 31,5 Hz a 16kHz i a terços d’octava 20 Hz a 10 kHz.
 • Emmagatzematge massiu de dades en memòria.
 • Capacitat d’impressió directa.
 • Compleix la normativa vigent sobre metrologia legal (29/12/98).
 • Certificat de verificació anual, segons requereix la legislació sobre metrologia

Aplicacions:

 • Mesura d’aïllaments acústics per terços d’octava.
 • Avaluació del soroll mediambiental (ISO 1996-2)
 • Tonalitat, impulsivitat i baixa freqüència.
 • Anàlisi freqüencial de soroll industrial i mediambiental.
 • Detecció i identificació de fonts de soroll.
 • Avaluació del soroll de sales en temps real mitjançant les corbes NC.
 • Acústica de l’edificació, aïllament acústic, confort acústic...

Preu de lloguer: 

72€+IVA,  pel lloguer durant 2 dies laborables consecutius

Condicions: 

 1. Estar col·legiat/da o associat/da.
 2. Realitzar la formació online que s'ofereix des dels EIC de forma gratuïta, o disposar d'una formació equivalent.

Reserva: 

A través del telèfon  93 319 23 00.

Maleta de comprovació d'instal·lacions elèctriques

Característiques de l'aparell:

 • Maleta de transport
 • Comprobador d’instal·lacions multifunció PROFITEST 0100S II.
 • Transformador tenalla CLIP-0100S.
 • Detector de tensió VOLTSTICK.
 • Luxòmetre TES-1330
 • Multímetre TES-2700
 • Cable de connexió de 25 m.
 • Sonda de terra (barrena) 2049k165.
 • Elèctrode de mesura de la impedància de terra (triangle) 2049k159

Aplicacions:

 • Mesura de resistència d'aïllament
 • Mesura d'impedància de bucle
 • Mesura de continuïtat
 • Comprovació de proteccions diferenciales
 • Mesura de resistència de terra
 • Mesura del camp giratori
 • Impedancia de xarxa, impedancia d'aïllament de superfícies: sòls, parets
 • Resistència a terra, tensió, freqüència, corrents d'entrada / fuita / compensació / fins a 150 A

Preu de lloguer: 

51€+IVA,  pel lloguer durant 2 dies laborables consecutius

Condicions: 

 1. Estar col·legiat/da o associat/da.

Reserva: 

A través del telèfon  93 319 23 00.

Necessites més informació?

Contactar